Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-28T11:52:03+02:00
Prawa dziecka:
• prawo do życia i rozwoju
• prawo do posiadania stanu cywilnego
• prawo do uzyskania obywatelstwa
• prawo dziecka do rodziny; prawo poznania swego genetycznego pochodzenia, do wychowania przez rodziców naturalnych,
• prawo do wolności religii lub przekonań
• prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych
• wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych wobec okrucieństwa
• wolność od bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych (do lat 15)
• zakaz wykonywania kary śmierci lub stosowania kary dożywocia więziennego wobec dziecka
Prawa socjalne:
• prawo do zabezpieczenia socjalnego
• prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
• prawo do odpowiedniego standardu życia
• prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy,
Prawa kulturalne:
• prawo do nauki (nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest obowiązkowa i bezpłatna),
• prawo do zmienności swych praw
• prawo do korzystania z dóbr kultury,
• prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk religijnych
Prawa polityczne:
• prawo do stowarzyszania się i gromadzenia w celach pokojowych
• prawo wolności wypowiedzi, swobody poszukiwania i przekazywania informacji i idei wszelkiego rodzaju
2010-03-28T11:52:15+02:00
• prawo do życia i rozwoju
• prawo do posiadania stanu cywilnego
• prawo do uzyskania obywatelstwa
• wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych wobec okrucieństwa• prawo dziecka do rodziny; prawo poznania swego genetycznego pochodzenia, do wychowania przez rodziców naturalnych,
• zakaz wykonywania kary śmierci lub stosowania kary dożywocia więziennego wobec dziecka • prawo do wolności religii lub przekonań
• prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych

• wolność od bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych (do lat 15)
2010-03-28T11:52:55+02:00
Dziecko ma prawo do:

* wychowywania się w rodzinie,
* adopcji,
* oświaty i nauki,
* kultury, wypoczynku i rozrywki,
* ochrony zdrowia i opieki medycznej,
* wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
* dostępu do informacji,
* ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem,
* prywatności,
* równości.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka, są:

* Konstytucja RP;
* Konwencja o Prawach Dziecka;
* Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Prawa socjalne dziecka:

* prawo do zabezpieczenia socjalnego
* prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
* prawo do odpowiedniego standardu życia
* prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy,