Na podstawie źródeł scharakteryzuj Gorczański PN według schematu
1. Rok utworzenia
2. Kraina geograficzna
3. warunki geologiczne
4.Cel utworzenia
5.Gatunki chronione
6. Atrakcje turystyczne
7. Ciekawostki , miejsca historyczne
8.Herb Forma graficzna

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T14:20:14+02:00
1-1981
5- głuszce, cietrzewie, jarząbki, sowy: puchacz, puszczyk uralski, sóweczka, włochatka oraz liczne dzięcioły, w tym bardzo rzadkie: trójpalczasty oraz białogrzbiety, orzeł przedni, orlik krzykliwy, derkacz, siwerniak, traszka karpacka, kumak górski, salamandra plamista, popielica i koszatka, mroczek pozłocisty i posrebrzany, rzęsorek mniejszy - zwierzęta; rośliny: ozorka zielona, kruszczyk błotny, pełnik europejski, rosiczka okrągłolistna, Jastrzębiec alpejski, prosienicznik jednogłówkowy i macierzanka halna;

4- Celem utworzenia tego parku narodowego jest ochrona naturalnych ekosystemów Puszczy Karpackiej, antropogenicznych polan reglowych z całym bogactwem flory i fauny górskiej i wysokogórskiej oraz wartości kulturowych i krajobrazowych.

8- Herbem jest salamandra plamista.


7:
- GPN został włączony do rządowego projektu sieci Natura 2000 jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków – „Gorce”. Niebawem terenu Parku i jego otoczenie wejdzie w skład Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk o nazwie „Ostoja Gorczańska”.
- Najcenniejszymi zabytkami architektury sakralnej Gorców, są gotyckie, drewniane kościółki

- Gorce w czasie II wojny światowej stanowiły silny punkt oporu oraz miejsce stacjonowania licznych oddziałów partyzanckich. Wędrując gorczańskimi szlakami spotkać można wiele pamiątek z tego okresu (mogiły, krzyże, ślady kwater partyzanckich)
- Zainteresowanym architekturą dworską proponujemy zajrzeć do Łopusznej, Tylmanowej, Raby Wyżnej i Kamienicy by obejrzeć znajdujące się tam dworki. Modrzewiowy dwór Tetmajerów w Łopusznej, będący filią Muzeum Tatrzańskiego, w latach trzydziestych XIX wieku był centrum kulturalnym Podhala. Bywali tu poeta i uczestnik powstania listopadowego – Seweryn Goszczyński, przywódca powstania chochołowskiego – Jan Kanty Andrusikiewicz, Julian Goślar – współorganizator rabacji galicyjskiej6:
-- Podczas pobytu w Gorcach warto odwiedzić Rabkę – znane w całym kraju uzdrowisko
- Do tradycji pasterskich i polaniarskich nawiązują imprezy: „Gorczańskie kośby” organizowane w Ochotnicy, czy rabczańskie „Święto wołoskie”. Odbywające się w okresie wakacyjnym widowiska uświetniają swoimi występami zespoły folklorystyczne, m.in.: „Ochotni” z Ochotnicy Górnej czy zespół im. Jana Janoty z Rabki. Podczas tych imprez turyści mogą zapoznać się z odrębnością i różnorodnością stroju oraz gwary poszczególnych grup góralskich zamieszkujących Gorce
-

2- Park obejmuje centralną część pasma Gorców: masywy Turbacza, Gorca, Kudłonia, dolinę Kamienicy.
W krajobrazie Gorców, zbudowanych z utworów fliszu karpackiego, dominują łagodne formy rzeźby, typowe dla Beskidów Zachodnich. Wzniesienia oraz grzbiety górskie są w szczytowych partiach zaokrąglone lub spłaszczone. Stoki łagodnie opadają ku dolinom, gdzie rzeźba przybiera odmiennego charakteru. Częste są stromizny, osuwiska, skaliste koryta potoków i progi skalne. Znajduje się tu kilka grot skalnych i jaskiń, utworzonych głównie na skutek przesunięć skał. Największa z nich to Zbójecka Jama przy polanie Jaworzyna Kamienicka.


3- Najwyższe wzniesienia porasta bór świerkowy, zajmujący piętro regla górnego. Na rozległym obszarze drzewa dożywają sędziwego wieku i obumierają, ustępując miejsca młodemu pokoleniu.

Szczególną wartość dla krajobrazu i przyrody Gorców mają polany reglowe. Powstały w wyniku tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Pozostałością dawnej kultury są drewniane szałasy reprezentujące regionalne budownictwo zagórzańskie i podhalańskie.

Rozległy kompleks leśny wraz z mozaiką polan tworzy szatę roślinną Gorców i środowisko życia dla licznych zwierząt. Z pierwotną puszczą związane są duże drapieżniki: wilk i ryś oraz ssaki kopytne. Różnorodność drzewostanów sprzyja gniazdowaniu wielu gatunków ptaków. Są wśród nich tak rzadkie jak puchacz i głuszec. Bogata roślinność lasów oraz kwiecistych łąk tworzy siedliska dla zwierząt bezkręgowych, zwłaszcza owadów. Dzięki zróżnicowanej szacie roślinnej i związanej z nią faunie, Gorce odznaczają się wielką biologiczną różnorodnością. Jej zachowanie należy do głównych zadań Gorczańskiego Parku Narodowego