Na podstawie dostępnych danych statystycznych oraz atlasu geograficznego wykonaj polecenia dotyczące ludności Chin
a)Napisz, które miejsce na świecie pod względem liczby ludności zajmują Chiny
b)Uzupełnij brakujące informacje.Oblicz procentowy udział ludności Chin w ogólnej liczbie ludności świata
Liczba ludności świata.......
Liczba ludności Chin........
Obliczenia............................................................................
Ludności Chin stanowi około.....% ludności świata.Oznacza to, że co.... statystyczny mieszkaniec ziemi jest chińczykiem

1

Odpowiedzi

A) Chiny pod względem ludności zajmują 1 miejsce na świecie.
b)Liczba ludności świata - 6 800 000 000
Liczba ludności Chin - 1 328 020 000
Obliczenia:
100% - 6 800 000 000
X - 1 328 020 000
X = (100% × 1 328 020 000) ÷ 6 800 000 000 = 19,52% ≈ 20%

Ludności Chin stanowi około 20 % ludności świata.Oznacza to, że co 5 statystyczny mieszkaniec ziemi jest chińczykiem.
598 3 598