Uzupełnij i przetłumacz zdania, wstawiając podane czasowniki w odpowiedniej formie czasu present continuous.

a.Look! She......... (swim) in the sea.
b.The children......( not walk) to chool today.
c........you....(study) at the moment? Yes,I......
d.Arthur and I........(not read) the newspaper right now.
e........the dog.......(eat) the dinner? No, it......

3

Odpowiedzi

2010-03-30T20:57:51+02:00
A . swiming
b. don't walking
c. _/ studying / m
d. don't reading
e. _/eating/is
2010-03-30T21:00:59+02:00
A.Look!She is swimming in the sea.-Popatrz!Ona pływa w morzu.
b.The children aren't walking to school today.-Dzieci nie poszły dzisiaj do szkoły.
c.Are you studing at the moment?Yes,I am.-Uczysz się w tym momencie?Tak.
d.Arthur and I aren't reading the newspaper right now.-Artu i ja nie czytamy teraz naprawdę gazety.
e.is the dog eating the dinner?No,It isn't.-Pies je kolację?Nie.
2010-03-30T21:02:13+02:00
A )
Look!She is swimming in the sea.
Popatrz.! Ona pływa w morzu.
( odmiana: I am swimming, You are swimming, She,He,It is swimming, etc.)
b)
The children are walking to school today.
Dzieci idą dzisiaj do szkoły.

c)

Are you studying at the moment.? Yes, I 'm (skrót od am) studying.
Czy uczysz się w tej chwili.? Tak uczę się.

d)
Artur and I aren't reading the newspaper right now.
Artur i ja nie czytamy gazety już.


e)
Is the dog eating the dinner.? No, it isn't ( is not)
Czy pies je kolację.? Nie on nie je.