Odpowiedzi

2009-11-01T19:09:08+01:00
Kultura polityczna - całokształt indywidualnych postaw politycznych członków danego społeczeństwa. Postawy te są wyrazem uznawanych wartości, odnoszących się przede wszystkim do systemu władzy państwowej.

Od kultury politycznej danego społeczeństwa zależy stopień i charakter jego zaangażowania w politykę, gdyż to właśnie kultura polityczna reguluje stosunki między rządzącymi a rządzonymi.

Według Powella i Almonda na kulturę polityczną dają się cztery elementy:
Element pierwszy - poznawczy - to wiedza na temat procesów i faktów politycznych. Może być ona zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy, ale często opiera się także na stereotypach. Zarówno jeden, jak i drugi rodzaj wiedzy może służyć jako motywacja do podjęcia aktywności politycznej. Historia zna wiele przypadków prześladowań mniejszości etnicznych i religijnych, wynikających z negatywnych stereotypów i uprzedzeń.
Element drugi - normatywny - składają się na niego wartości i zasady, które zdaniem członków danego społeczeństwa powinny kształtować sferę polityki.
Element trzeci - oceniający - zawiera opinie i sądy wartościujące na temat instytucji życia politycznego.
Element czwarty - emocjonalny - przejawia się w postawach i zachowaniach prezentowanych na scenie politycznej.

Władysław Markiewicz wskazuje następujące elementy tworzące kulturę polityczną:
świadomość historyczna
zachowania i postawy polityczne
przywództwo polityczne
reguły gry politycznej
zasady edukacji politycznej

Stosujący się politycy:
-Aleksander Kwaśniewski


Nie stosujący się politycy:
-Janusz Palikot
70 4 70