Krótkie odpowiedzi, które nadawałyby sie na słowniczek pojęć i wyrażeń z WOSu :)

1. debaty jawne
2. posiedzenia plenarne
3. Co oznaczają dwie główne zasady głosowania w wyborach do parlamentu: większościowa i proporcjonalna
4. projekt nowej ustawy
5. projekt obywatelski
6. arbiter
7. bieżąca polityka państwa
8. zmiana rządu
9. misja sformowania kolejnego rządu
10. komisje zwykłe i nadzwyczajne (co robią i po co sa powołane)

dziękuję :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T17:04:04+02:00
1. debaty jawne - dyskusje, których przebieg jak i wynik jest powszechnie znany,
2. posiedzenia plenarne - posiedzenie otwierające obrady.
3. Co oznaczają dwie główne zasady głosowania w wyborach do parlamentu:
większościowa - wygrywa ta opcja polityczna lub ten kandydat, za którym opowie się większa ilość wyborców.
proporcjonalna - wyborca nie głosuje na danych kandydatów, lecz na partie, które oni reprezentują. Do parlamentu wchodzą kandydaci z najwyższych miejsc list partyjnych.
4. projekt nowej ustawy - zarys ustawny wnoszony do sejmu w celu uchwalenia go.
5. projekt obywatelski - inaczej inicjatywa ludowa - to inicjatywa ustawodawcza przysługująca min. 100tys. obywateli,
6. arbiter - osoba rozstrzygająca spór
7. bieżąca polityka państwa - ogół polityki wewnętrznej jak i zagranicznej wprowadzanej w życie przez polityków,
8. zmiana rządu - jest to obranie nowej rady ministrów po dymisji poprzedniej, lub końcu jej kadencji (trwa ona 4 lata), następuje w przypadku: wyrażenia wotum nieufności przez prezydenta, zmiany sejmu, braku wotum zaufania ze strony sejmu, w razie śmierci Prezesa Rady Ministrów
9. misja sformowania kolejnego rządu - przypada w ręce Prezesa Rady ministrów, który zostaje desygnowany przez Prezydenta w upływie 14 dni od dymisji poprzedniego rządu. Następnie Prezes Rady Ministrów jest zobligowany do przedstawienia w ciągu 14 dni expose, w którym przedstawi plan działania rządu.
10. komisje zwykłe - są organami sejmowymi powołanymi do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu, wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu, kontroli sejmowej w zakresie określonym Konstytucją i ustawą nadzwyczajne - komisje sejmowe powoływane przez sejm w wyjątkowych przypadkach, ich zadaniem jest zbadanie danej sprawy jej zgodności z konstytucją czy ustawami np. Komisja hazardowa, Komisja lustracyjna

Myślę, że o to chodziło.
2010-04-03T17:05:59+02:00
1.posiedzenia Rady w ramach zwykłej procedury ustawodawczej są otwarte dla publiczności.
2.Rada Główna na posiedzeniach plenarnych podejmuje uchwały.
3.W ordynacjach proporcjonalnych (te uwagi nie dotyczą systemu głosu przechodniego) cechą jest oddawanie głosów na listę kandydatów - tzw. listę partyjną, a nie na pojedynczego kandydata jak w systemie większościowym
4.jest to tylko projekt,jeszcze nie wprowadzony w zycie,musi byc glosowanie
5.w Sejmie znajduje się tzw. projekt obywatelski (opracowany przez Komisję Nadzwyczajną)
6.sędzia rozstrzygajacy spór
7.aktualna polityka prowadzona w danym panstwie
8.Zmiany odwolujace,wprowadzone przez prezydenta np.w sejmie
9.kandydatura prezydencka np.nowych ministrow
10.komisje zwykłe - są organami sejmowymi powołanymi do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu, wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu, kontroli sejmowej w zakresie określonym Konstytucją i ustawą nadzwyczajne - komisje sejmowe powoływane przez sejm w wyjątkowych przypadkach, ich zadaniem jest zbadanie danej sprawy jej zgodności z konstytucją czy ustawami
pozdr,licze na naj:**