Zadanie 72.
Na podstawie słownego zapisu przemian, umieszczonych poniżej, napisz równania reakcji chemicznych.
Wskaż substraty (S) i produkty(P). Podaj typ reakcji.
magnez + dwutlenek węgla dwutlenek magnezu + węgiel …..……………………
……………………………………………………………………………….
woda wodór +tlen …………………………
…………………………………………………………………………………
tlen + azot tlenek azotu (V) ………………………….
…………………………………………………………………………………
Zadanie 73.
Określ tę właściwość dwutlenku węgla, która decyduje o jego zastosowaniu do wypełniania gaśnic przeciwpożarowych.
a) jest cięższy od powietrza
b) jest słabo rozpuszczalny w wodzie
c) nie podtrzymuje spalania
d) jest gazem bezbarwnym i bez zapachu.

Zadanie 74.
Podaj z ilu i jakich atomów zbudowane są cząsteczki:
4 Al2O3
2Fe(OH)3
Zn3(PO4)2
Mg(CH3COO)2

Zadanie 75.
Roczna dopuszczalna dla człowieka dawka promieniowania to 5 rentgenów. Prześwietlenie zęba powoduje
napromieniowanie dawką jednego rentgena. Wymień co najmniej 2 skutki znacznego przekroczenia tej
dawki.
I. ……………………………………………………………………………….
II. ………………………………………………………………………………….

Zadanie 79.
Jednym z efektów działań człowieka w środowisku jest powstanie tzw. "dziury ozonowej".
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących skutków "dziury ozonowej" jest prawdziwe?
A) Ubytek ozonu jest przyczyną postępującego ocieplania się klimatu na Ziemi.
B) Powiększająca się " dziura ozonowa" może spowodować wzrost wydajności upraw.
C) Ubytek ozonu powoduje wzrost zachorowalności ludzi na choroby nowotworowe.
D) Ubytek ozonu nie stanowi poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i innych organizmów

Zadanie 81.
Woda mineralna Muszynianka zawiera w swoim składzie m. in. kationy: Na+, Mg2+ oraz aniony Cl-, SO42-. Wybierz prawidłowo napisane wzory chemiczne soli zawierających te jony.
A. MgCl2, NaSO4 C. NaCl, MgSO4
B. MgSO4, MgCl D. NaCl, Na2SO4

Zadanie 82.
W łazience z piecykiem gazowym musi być sprawna wentylacja, która zapobiega powstawaniu trującego czadu. Wskaż równanie chemiczne, które opisuje spalanie gazu przy dużym dostępie powietrza.
A. CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
B. 2CH4 + 3O2 2CO + 4H2O
C. CH4 + O2 C + 2H2O
D. 2H2 + O2 2H2O

Zadanie 83.
Wojtek zalał wodą kawałek wapna palonego i po pewnym czasie odsączył osad. Do otrzymanego roztworu wdmuchiwał przez rurkę wydychane powietrze. W roztworze pojawił się biały osad. Otrzymanym osadem jest:
A. tlenek wapnia B. węglan wapnia
C. wodorotlenek wapnia D. siarczan (VI) wapnia
Zadanie 84.
W czasie lekcji chemii Ewa przeprowadziła doświadczenie. Do roztworu zasady sodowej zabarwionej fenoloftaleiną dodała kroplami rozcieńczony kwas solny. Po odbarwieniu fenoloftaleiny dodatkowo zbadała, że uniwersalny papierek wskaźnikowy (żółty) nie zmienia barwy. Po odparowaniu roztworu do sucha otrzymała biały proszek.
Sformułuj na podstawie powyższego opisu doświadczenia jedno spostrzeżenie (obserwację) i dwa wnioski.
Obserwacja:
Wnioski:
1.
2.


Zadanie 85.
Marek powiesił w mroźny dzień mokrą koszulę. Czy koszula
a) nie wyschnie, gdyż jest za zimno
b) wyschnie, ponieważ zajdzie zjawisko sublimacji
c) nie wyschnie, lecz pokryje się szronem
d) wyschnie, ponieważ zajdzie zjawisko resublimacji

Zadanie 86.
Pewna substancja ma następujące właściwości:
1. jest cieczą
2. jest bezbarwna
3. wrze w temperaturze 1000C pod normalnym ciśnieniem
4. jej temperatura krzepnięcia wynosi 00C
5. ma słabe przewodnictwo cieplne i elektryczne
Substancją tą jest:
a) metan
b) chlorek sodu
c) kwas octowy
d) tlenek wodoru


Zadanie 87. (0 – 1)
Wskaż wzór tlenku niemetalu, który nie wchodzi w reakcję z wodą, dzięki czemu możemy spokojnie korzystać ze słonecznych kąpieli na nadmorskich piaszczystych plażach.
A) SiO2
B) CO2
C) SO2
D) CaO

Zadanie 88.
Które zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do powstawania kwaśnych deszczów?
a) freony
b) tlenki siarki i azotu
c) pyły
d) metan i ozon

Zadanie 89.
Dwutlenek węgla można otrzymać domowym sposobem z reakcji octu z :
a) olejem słonecznikowym
b) sodą oczyszczoną
c) mąką ziemniaczaną
d) solą kuchenną

Zadanie 91.
Głównym składnikiem zaprawy murarskiej jest wapno gaszone Ca(OH)2. Związek ten jest
A. tlenkiem. B. wodorotlenkiem.
C. kwasem. D. solą.

Zadanie 92.
W 800 g wody rozpuszczono 200 g soli. Stężenie tego roztworu wynosi
A. 4% B. 20% C. 25% D. 40%

Zadanie 93.
Rozprzestrzenianie się w pokoju zapachu stojących w wazonie kwiatów jest wynikiem
A. osmozy. B. parowania. C. dyfuzji i osmozy. D. dyfuzji.

Zadanie 94.
Wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze powoduje między innymi szybsze ogrzewanie
się jej przestrzeni. Skutkiem tego
A. są kwaśne deszcze. B. jest efekt cieplarniany.
C. są opady pyłów. D. jest niszczenie ochronnej warstwy ozonu.

Zadanie 95.
Gaz, który wydziela się w powyższym doświadczeniu i powoduje mętnienie wody wapiennej, to
A. dwutlenek węgla. B. tlen. C. dwutlenek siarki. D. azot.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T16:45:14+02:00
Zadanie 72.

magnez + dwutlenek węgla dwutlenek magnezu + węgiel
2Mg + CO2 --> 2MgO + C
reakcja wymiany
substraty magnez i dwutlenek wegla
produkty wegiel i tlenek magnezu

woda wodór +tlen
2H2O ---> 2H2 + O2
reakcja rozpadu (analizy)
substraty woda
produkty wodór tlen

tlen + azot tlenek azotu (V)
5O2 + 2N2 --> 2N2O5
reakcja łaczenia (syntezy)
substraty tlen azot
produkty tlenek azotu

Zadanie 73.

c) nie podtrzymuje spalania


Zadanie 74.

4 Al2O3 - 8 atomow glinu, 12 atomow tlenu
2Fe(OH)3 - 2 atomy zelaza, 6 atomow tlenu, 6 atomow wodoru
Zn3(PO4)2 - 3 atomy cynku, 2 atomy fosforu, 8 atomow tlenu
Mg(CH3COO)2 - 1 atom magnezu, 4 atomy wegla, 6 atomow wodoru, 4 atomy tlenu

Zadanie 75.

I. Nowotwory złoośliwe, Niepłodność, Miejscowe uszkodzenie skóry
II. Aberracje chromosomowe w komórkach

Zadanie 79.

C) Ubytek ozonu powoduje wzrost zachorowalności ludzi na choroby nowotworowe.


Zadanie 81.

D. NaCl, Na2SO4

Zadanie 82.

A. CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
Zadanie 83.

CaO + H2O --> Ca(OH)2
Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O
B. węglan wapnia

Zadanie 84.

Obserwacja: fenoloftaleina w obecnosci zasad (NaOH) zmienia barwe na malinowo. Po podaniu HCl zanik bary co swiadczy o zajsciu reakcji. fenoloftaleina w obecnosci kwasów i soli przyjmuje kolor bezbarwny.
NaOH + HCl --> NaCl + H2O
Biały proszek do chlorek sodu
Wnioski:
zaszła reakcja powsała nowa substancja chlorek sodu, substraty w całosci przereagowały, poniewaz papierek byl zołty.
wodorotlenek + kwas --> woda + sól


Zadanie 85.

d) wyschnie, ponieważ zajdzie zjawisko resublimacji

Zadanie 86.

d) tlenek wodoru (woda)


Zadanie 87.

A) SiO2Zadanie 88.

b) tlenki siarki i azotuZadanie 89.

b) soda oczyszczona

Zadanie 91.

B. wodorotlenkiem.


Zadanie 92.
800g + 200g = 1000g

1000g - 100%
200g - x
B. 20%

Zadanie 93.

D. dyfuzji.

Zadanie 94.

B. jest efekt cieplarniany.


Zadanie 95.

A. dwutlenek węgla.
4 4 4