Odpowiedzi

2010-04-06T11:59:56+02:00
Nie wyszła tabelka.

król Judy
Roboam
Abijjam
Asa
Jozafat
Joram
Ochozjasz
Atalia
Joasz
Amazjasz
Azariasz
Jotam
Achaz
Ezechiasz
Manasses
Amon
Jozjasz
Joachaz
Jojakim
Jojakin
Sedecjasz

król Izraela
Jeroboam I
Nadab
Basza
Ela
Zimri
Omri

Achab
Ochozjasz
JoramJehu
Joachaz
Joasz
Jeroboam II
Zachariasz
Szallum
Menachem
Pekachiasz
Pekach
Ozeasz

1 5 1