PROGRAMOWANIE W JĘZYKU TURBO PASCAL

POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!
JESTEM W TURBU PASCALU ZIELONA, WIĘC JAK BY KTOŚ MÓGŁ POMÓC

ZADANIE 1
napisz program o nazwie Prostokat, obliczający pole i obwód prostokąta.

ZADANIE 2
Napisz program obliczający średnią trzech dowolnych liczb całkowitych.

ZADANIE 3
Napisz program o nazwie Objetosc, obliczający objętość i pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T21:51:37+02:00
Ad. 1

program prostokat;
uses CRT;
var
a,b:integer;
begin
clrscr;
Writeln('Podaj bok a');
readln(a);
Writeln('Podaj bok b');
readln(b);
Writeln;
Writeln('Pole wynosi: ',a*b);
Writeln('Obwod wynosi: ',(2*a)+(2*b));
readln;
end.

Ad. 2

program srednia;
uses CRT;
var
suma:real;
a,b,c:real;
begin
clrscr;
Writeln('Podaj liczbe 1');
readln(a);
Writeln('Podaj liczbe 2');
readln(b);
Writeln('Podaj liczbe 3');
readln(c);
Writeln;
suma := a+b+c;
suma := suma / 3;
Writeln('Srednia wynosi: ',suma:0:2);
readln;
end.

Ad. 3

program licz;
uses CRT;
var
x,y,h,v,ppc,pp,pb:real;
begin
clrscr;
writeln('Prostopadloscian');
write('Dlugosc 1 boku podstawy: ');
readln(x);
Write('Dlugosc 2 boku podstawy: ');
readln(y);
write('Wysokosc: ');
readln(h);
v:=x*y*h;
ppc:=(x*y)*2+(y*h)*2+(x*h)*2;
writeln('Objetosc: ',v:0:2);
writeln('Pole powierzchni calkowitej: ',ppc:0:2);
Readln;
end.


Jakbyś miał/miała jakieś reklamacje to pisz PW.