Odpowiedzi

2010-04-10T20:02:19+02:00


Kod CPV:CPV: 30.24.16.00 - Oprogramowanie użytkowe Oprogramowanie użytkoweDostawa oprogramowania do obsługi dodatków mieszkaniowych.
W zakres dostawy oprogramowania wchodzi:
1. Udzielenie bezterminowego prawa użytkowania
2. Instalacja programu wraz z przeniesieniem danych
Dostawca dokona instalacji programu na komputerze w siedzibie Urzędu Miasta w Mikołowie ul. Kolejowa 2. Wymagane jest przeniesienie wniosków i decyzji z obecnie używanego programu Dodatki mieszkaniowe autorstwa firmy ETOB Katowice do nowego systemu. Dotyczy to decyzji (i związanych z nimi wniosków), których okres wypłat zawiera się w roku 2007.
3. Szkolenie pracowników
Wymagane jest przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w zakresie obsługi programu dla dwóch osób - każdy z pracowników Urzędu odbędzie szkolenie w innym terminie.
4. Wsparcie techniczne w okresie gwarancji
Dostawca udzieli co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie systemu.
W okresie gwarancji Dostawca zapewni wsparcie techniczne polegające na:
bezpłatnym dostarczaniu poprawionych wersji programu eliminujących błędy oprogramowania
bezpłatnej modyfikacji systemów wynikających ze zmiany przepisów prawnych
bieżącej informacji o rozwoju oprogramowania
konsultacjach dotyczących eksploatacji programu wg bieżących potrzeb (telefonicznie, pocztą elektroniczną, pisemnie)

Funkcjonalność programu
System musi zapewnić pełną obsługę spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych

1. Zgodność z przepisami prawnymi ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.)rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024)
2. Środowisko pracy: system Windows wersja jednostanowiskowa (z możliwością rozbudowy w razie potrzeb w wersję dwustanowiskową)
3. Wymagane rejestry: wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowegownioskodawcówzarządców decyzji
4. Rodzaje decyzji rejestrowanych i drukowanych przez system
Proces podejmowania decyzji musi być poprzedzony automatyczną kontrolą kompletności i poprawności wprowadzonych danych.
System musi sygnalizować powtórzenie się wniosku lub istnienie aktywnej decyzji dla danego wnioskodawcy lub lokalu.
Ustalanie decyzji następować może w dwóch trybach (do wyboru przez użytkownika): w trybie automatycznym lub ręcznym.
Automatyczne ustalanie decyzji na podstawie danych z wniosku musi działać w oparciu o parametry systemu, które konfiguruje użytkownik.
Podczas ustalania decyzji system analizuje dane z wniosku o dodatek mieszkaniowy i w zależności od nich generuje różne typy decyzji:
decyzje przyznające - z wyodrębnioną kwotą ryczałtu wypłacaną wnioskodawcy
- z kwotą ryczałtu należną wnioskodawcy wliczoną do kwoty przekazywanej zarządcy
- bez kwoty ryczałtu
decyzje odmowne - z powodu przekroczenia powierzchni normatywnej
- z powodu przekroczenia norm dochodu
- z powodu zbyt niskiej kwoty obliczonego dodatku
- z powodu niespłaconych zaległości czynszowych z wcześniejszego okresu wypłacania dodatku mieszkaniowego
- po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym podczas którego stwierdzono rażącą dysproporcję pomiędzy zgłoszonymi na wniosku niskimi dochodamia stanem majątkowym wnioskodawcy
- z powodu odmowy złożenia oświadczenia majątkowego
- z innych powodów wskazanych przez użytkownika systemu
decyzje wstrzymujące
decyzje wznawiające
decyzje uchylające
decyzje zmieniające

Użytkownik musi mieć możliwość edytowania tekstu decyzji

5. Wypłaty miesięczne
automatyczne naliczanie listy wypłat dodatku mieszkaniowego dla zarządców i ryczałtu dla lokatorów (z podziałem na zarządców)
drukowanie dokumentacji dotyczącej wypłaconych dodatków z podziałem na listy wypłat, przekazy przelewy
automatyczne podsumowania wypłaconych świadczeń dla wybranej listy wypłat oraz dla grupy list wypłat
generowanie plików przelewów dla programów bankowych (Elixir-0, VideoTEL lub w formacie .dbf)
eksport list wypłat do plików w formatach *.txt oraz *.xls

6. Dostęp do danych
Funkcje wyszukiwania danych zarejestrowanych w systemie:
osób (wg nazwiska, adresu)
wniosków (wg daty wniosku, numeru książeczki mieszkaniowej, numeru wniosku)
decyzji
list wypłat

7. Funkcje statystyczne
informacja o wprowadzonych wnioskach i wydanych decyzjach o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego w zadanym okresie
informacja o wypłaconych dodatkach za dany miesiąc lub za dany okres
informacja o wypłaconych dodatkach z podziałem na zarządców
zestawienie liczby wypłaconych dodatków oraz kwoty z podziałem na zasoby gminne, spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowych, prywatne, TBS i inne w zadanym okresie
informacja o przeprowadzonych wywiadach środowiskowych

8. Administrowanie systemem
Administrator musi mieć możliwość: modyfikacji parametrów świadczeń, słownikówzarządzania użytkownikami oraz ich uprawnieniami do poszczególnych funkcji programu

9. Kontrola dostępu do systemu informatycznego w systemie musi być rejestrowany dla każdego użytkownika odrębny identyfikatordostęp do danych jest możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnieniaw przypadku, gdy do uwierzytelnienia użytkownika używa się hasła, jego zmiana musi być wymuszana nie rzadziej niż 30 dni, a hasło musi się składać co najmniej z 6 znaków