Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T13:49:25+02:00
DNA to inaczej kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy).
Jest to wielocząsteczkowy organiczny związek chemiczny. Należy do kwasów nukleinowych. Występuje w chromosomach, pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.
Cząsteczka kwasu deoksyrybonukleinowego zbudowana jest z jednostek, które nazywamy nukleotydami. W ich skład wchodzą :
- cukier pięciowęglowy
- jedna z 4 zasad azotowych (purynowe, pirymidynowy)
- reszta kwasu fosforowego
- zasady azotowe nukleotydów
W cząsteczce DNA występują 3 rodzaje wiązań chemicznych :
- wodorowe – pomiędzy zasadami azotowymi nukleotydów
- fosforowodorowe – łączy poprzez grupę fosforanową piąty atom węgla jednego nukleotydu z trzecim atomem węgla następnego nukleotydu
- glikozydowe – pomiędzy zasadą azotową, a pierwszym atomem wegla dezoksyrybozy.
W skład cząsteczki DNA wchodzą dwa łańcuchy (DNA dwuniciowe), które biegną antyrównolegle (tzn. koniec jednego jest dokładnie naprzeciw początku drugiego). Łańcuchy owijają się wokół wspólnej osi i tworzą tzw. prawoskrętną podwójną helisę. Reszty cukrowe i fosforowe, połączone ze sobą wiązaniem fosfodiestrowym, znajdują się na zewnątrz helisy, natomiast zasady skierowane są do wnętrza. Tworzą pary zasad połączone według wzoru:
A-T (A-U)
G-C
T-A (U-A)
C-G
Zasady połączone są wiązaniami wodorowymi.
Cząsteczki DNA mogą być bardzo długie. U ludzi ich długość dochodzi w sumie do 2 m, a najdłuższa cząsteczka ma 23 cm. W ścisłym skręceniu DNA do postaci chromosomu biorą udział białka histonowe lub niehistonowe.
Każda z nici DNA ma na jednym końcu wolną grupę fosforanową, a na drugim końcu ostatni nukleotyd posiada wolną grupę hydroksylową. Ze względu na to, że helisa dwóch nici DNA jest spleciona w ten sposób, że jedna z nici zaczyna się od końca 5' a druga od końca 3', mówi się, że obie nici są względem siebie antyrównoległe.
Łańcuch nici DNA zawiera informację genetyczną o kolejności aminokwasów w białkach kodowaną w postaci trójek nukleotydowych odpowiadających odpowiednim aminokwasom podczas syntezy białka. Nazywamy to kodem genetycznym.


mam nadzieję, że pomogłam .

pozdrawiam < 3

[*]
3 5 3