Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T16:28:13+02:00
1) żeby założyć partię polityczną trzeba mieć ukończone 18 lat :)
2) Należy zebrać pisemne deklaracje od co najmniej 1000 obywateli pełnoletnich, posiadających pełną zdolność prawną.
3) Należy stworzyć statut partii, który okresla jej cele, strukturę, zasady funkcjonowania, a w szczegolnosci: nazwę i jej skrót, siedzibę partii, sposoby nabycia członkowstwa ( i utraty tez:P ), prawa i obowiązki członków, organy partii oraz ich kompetencje, tryb dokonywania wyboru organow partyjnych, sposoby zaciągania zobowiązań majątkowych, pozyskiwania środków finansowych, zasady dokonywania zmian w statucie i sposoby rozwiązywania partii.
4)Należy dokonać pisemnego zgłoszenia partii do ewidencje partii politycznych. W zgłoszeniu powinny byc okreslone: nazwa, jej skrót, adres siedziby, imiona i nazwiska i adresy osób reprezentujących partię.
5) Do zgłoszenia należy dołączyć statut partii oraz listę zawierającą imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i własnoreczne podpisy 1000 obywateli popierających zgłoszenie.
6) Zgodnie z konstytucją partie głoszące hasła faszystowskie, komunistyczne i nazistowskie nie mogą działać w państwie polskim.
7) Partia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do ewidencji partii politycznych przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

:)
8 4 8