Odpowiedzi

2010-04-10T16:00:23+02:00
1. przyczyny wojen polsko- szwedzkich:
a) spory dynastyczne, związane z pretensjami króla Zygmunta III Wazy do tronu szwedzkiego.
b) Włączenie Estonii do Polski.
c) Walka o panowanie nad Bałtykiem.

OSTATECZNE ROZSTRZYGNIĘCIE WOJNY:
a) pokój w Oliwie 1660r.- postanowienia:
- przy Polsce pozostały Kurlandia i tak zwane Inflanty Polski.
- władca Polski zrzekł się pretensji do tronu Szwecji.
- Szwecja zapewniła wolność handlu na Bałtyku.
- Szwecja zobowiązała się do zwrotu Polsce zrabowanych archiwum i bibliotek.
- potwierdzono postanowienia traktatu welawsko- bydgoskich.

2. Przyczyny wojen Polsko- rosyjskich:
a) walka Rosji o Inflanty (zdobycie dostępu do Morza Bałtyckiego).
b) DYMITRIADA-ingerencja Polski w sprawy wewnętrzne Rosji.

OSTATECZNE ROZWIĄZANIE WOJNY:
a) rozejm w Andruszowie 1667r.- postanowienia:
- Rosja uzyskała lewobrzeżną Ukrainę, ziemię Siewierską, Smoleńską, Czernikowską.
- Kijów przekazano Rosji na dwa lata.
b) Pokój Grzymułtowskiego 1686r. - podtrzymano postanowienia rozejmu w Andruszowie.

3. Przyczyny wojen Polsko- tureckich:
a) Rywalizacja o Mołdawe i Wołszczyzne.
b) Najazdy Kozaków na posiadłości tureckie.
c) najazdy Tatarów( lennicy Turcji)
d) Bliskie kontakty Habsburgów i Polski.

OSTATECZNY WYNIK WOJNY:
a) Pokój w Karłowicach 1699r.- postanowienia:
- Polska odzyskuje Podole i Ukrainę prawobrzeżną.

4. Przyczyny Powstania Chmielnickiego:
a) Konflikt narodowościowy: Polacy, Ukraińcy.
b) Konflikt społeczny: Polacy właściciele wielkich posiadłości, Kozacy poddani panów polskich.
c) Osobista krzywda Bogdana Chmielnickiego( był konflikt o żonę).
d) Rejestr Kozaków

OSTATECZNY ROZWIĄZANIE KONFLIKTU:
- tak jak w przypadku z Rosją.

5 2 5
2010-04-10T16:50:17+02:00
POWSTANIE CHMIELNICKIEGO

Przyczyny wojny:
1. Dążenie magnatów do przekształcenia Kozaków w poddanych chłopów.
2. Podział Kozaków na rejestrowych i nierejestrowych.
3. Dążenia kozaków do uzyskania większych swobód politycznych i społecznych.

Przebieg wojny:
1. 1648r. - wybuch powstania.
2. Ukraina znalazła się w rękach powstańców.
3. Polacy obronili twierdzę w Zbarażu.
4. Namówienie Tatarów do odstąpienia od udziału w konflikcie za pomocą wysokiego okupu.
5. Zawarcie ugody w Zborowie.
6. Wznowienie wojny - trzydniowa bitwa pod Beresteczkiem (1651r.) - przegrana Kozaków.
7. Chmielnicki zawiera przymierze z Rosją.
8. Podpisanie rozejmu w 1667 roku (podzielene Ukrainy między Rzeczpospolitą i Rosję).
9. Podpisanie traktatu pokojowego (1686r.).

WOJNA POLSKO-SZWEDZKA

Przyczyny wojny:
1. Rywalizacja o dominację na Morzu Bałtyckim.
2. Detronizajcja Zygmunta III Wazy.
3. Włączenie do Polski Estonii (1600r.).

Przebieg wojny:
1. Szwedzi atakują Inflanty.
2. Zwycięstwo Polaków pod Kircholmem w 1605r. (naszymi wojskami dowodził Jak Karol Chodkiewicz).
3. Zawarcie rozejmu, na mocy którego nastąpił podział Inflant. Polska utraciła również Estonię.
4. W latach 1617-1629 Szwedzi atakują ujście Wisły, Prusy Królewskie i Prusy Książęce.
5. 1627 rok - zwycięstwo Polski w bitwie morskiej pod Oliwą.
6. Rozejm (pierwszy w 1629, przedłużony w 1635 na okres 26 lat).
7. Złamanie rozejmu - początek potopu szwedzkiego (1655r.).
8. Szwedzi zajmują całą zachodznią część Rzeczypospolitej.
9. Król Jan Kazimierz zostaje zmuszony do opuszczenia kraju.
10. Obrona klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie.
11. Na czele wojsk polskich staje Stefan Czarniecki.
12. Jan Kazimierz powraca do Polski.
13. Podpisanie pokoju w Oliwie w 1660 roku.

WOJNA POLSKO-ROSYJSKA

Przyczyny wojny:
1. Polska i Rosja rywalizują o Inflanty.
2. Zaangażowanie szlachty polskiej w dymitriady.
3. Dążenie Zygmunta III Wazy do objęcia tronu w Polsce.
4. Dążenia magnatów polskich do powiększenia swoich majątków na zachodzie.
5. Dążenie Kościała katolickiego do podporządkowania sobie prawosławia.

Przebieg wojny:
1. Zygmunt III Waza wypowida wojnę Rosji.
2. Polacy zwyciążają w bitwie pod Kłuszynem w 1610r. Polskimi wojskami dowodził Stanisław Żółkiewski.
3. Zdobycie Moskwy przez Polaków.
4. W Moskwie wybucha powstanie przeciwko Polakom - wojska polskie poddają się.
5. Na tronie rosyjskiem rozpoczyna swe panowanie dynsatia Romanowów.
6. Zawarcie rozejmu w 1667 r.
7. Podpisanie traktatu pokojowego w 1686 r. (Rzeczpospolita traci Smoleńsk i zadnieprzeńską Ukrainę.

WOJNA POLSKO-TURECKA

Przyczyny wojny:
1. Rywalizacja polityczna Polski i Turcji o Mołdawię.
2. Rzeczpospolita popiera Austrię w jej konflikcie z Turcją.
3. Najazdy Turków, podległych sułtanowi, na ziemie polskie.
4. Wyprawy zbrojne Kozaków na tereny tureckie.

Przebieg wojny:
1. Klęska Polaków w bitwie pod Cecorą w 1620 r. (ginie nasz dowódca Stanisław Żółkiewski).
2. Skuteczna obrona Polaków twierdzy pod Chocimem (1621 r.).
3. Podpisanie rozejmu.
4. Kolejny konflikt polsko-turecki. Turcy uderzają na Polskę (1672 r.).
5. Turcy zdobywają twierdzę w Kamieńcu Podolskim (1672 r.).
6. Zawarcie układu w Buczaczu (1672 r.), na mocy którego Polska oddaje Turcji Ukrainę prawobrzeżną oraz Podole. Zobowiązała się do płacenia haraczu (Polka stała się lennikiem tureckim).
7. 1673 rok - zwycięstwo Polaków pod Chociemiem pod wodzą Jana Sobieskiego.
8. Śmierć Jana Korybuta Wiśniowieckiego. Na tronie polskim zasiada Jan Sobieski.
9. Król Jan Sobieski pokonuje Turków i zawiera nowy sejm. Polska nie musi już płacić haraczu.
10. Polska zawiera sojusz z państwem Habsburgów.
11. 1683 rok - Turcy rozpoczynają oblężenie Wiednia.
12. Polska, Austria i Niemcy sprzymierzają się ze sobą i 12 września 1683 roku razem zmuszają Turków do odwrotu.
13. Zawiązanie Świętej Ligii, czyli sojuszu Polski, Austrii, papiestwa, Wenecji i rosji przeciwko Turcji.
14. Polska podpisuje pokój z Turcją (1699 r.) i odzyskuje Ukrainę prawobrzeżną oraz Podole.


Mam nadzieję, że pomogłam. Powodzenia! ((;
3 3 3