Odpowiedzi

2010-04-10T18:15:43+02:00
ZESPÓŁ JURAJSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W KRAKOWIE
W skład wchodzi 6 parków krajobrazowych:
- Bielańsko - Tyniecki
- Dłubniański
- Rudniański
- Tenczyński
- Dolinki Krakowskie
- Orlich Gniazd (część południowa)
Niezwykle bogata jest szata roślinna parków.Jest to wynik zróżnicowania naturalnych warunków siedliskowych takich jak rzeźba terenu, podłoże i mikroklimat. Około 1/5 powierzchni parków zajmują lasy - wielogatunkowe grądy, różne zespoły buczyn, lasy łęgowe, a także bory mieszane i bory sosnowe.
Występują również bardzo cenne zespoły muraw i zarośli ,łąk, torfowisk, oraz związane ze środowiskiem wodnym i pustynnym.
Bardzo bogata jest flora roślin naczyniowych obejmująca około 1300 gatunków.Wśród nich należy wymienić: brzozę Szafera, fiołek bagienny, cięmiężycę zieloną, skalnicę gronkową, przetacznik wczesny, turzycę bagienną, kosaciec syberyjski, goryczkę wąskolistną, kłokoczkę południową oraz około 10 gatunków storczyków. Ponadto na terenie parków rośnie wiele gatunków mchów, porostów i grzybów.Bogata fauna parków składa się około 50 gatunków ssaków (bóbr, nietoperze), ponad 170 gatunków ptaków (bocian czarny, ptaki drapieżne, zimorodek), około 20 gatunków płazów i gadów oraz 25 – 30 gatunków ryb. Niezwykle cenna i różnorodna jest również fauna bezkręgowców obejmująca około 1200 gatunków motyli, 700 gatunków chrząszczy, 250 gatunków pszczołowatych i prawie 100 gatunków mięczaków.
Na obszarze parków występuje wiele cennych obiektów przyrodniczych: 19 rezerwatów przyrody, ponad 360 pomników przyrody, 4 użytki ekologiczne oraz 8 stanowisk dokumentacyjnych.
Do najważniejszych i najbardziej typowych dla całej Jury obiektów należą ruiny średniowiecznych zamków w Rudnie, Rabsztynie, i na wzgórzu "Lipowiec" oraz do dziś zachowane i nadal "żywe" zespoły klasztorne w Tyńcu, na Bielanach, w Czernej, Imbramowicach i Alwerni, które w części również spełniały funkcje obronne.
Osobną grupę stanowią zabytkowe obiekty sakralne – kościół romański w Wysocicach, drewniane, gotyckie świątynie w Racławicach i Paczółtowicach oraz kościół w Rudawie, a także nieco młodsze świątynie w Czernichowie, Modlnicy, Mętkowie, Rodakach, Przegini i wiele innych. Architektoniczne bogactwo reprezentują również rezydencje możnych mieszkańców tej ziemi – renesansowa Willa Decjusza na Woli Justowskiej, pałace w Krzeszowicach, Balicach oraz liczne mniejsze zespoły dworskie. Także cenne zabytki pięknego budownictwa wiejskiego typowego dla tego obszaru są objęte ochroną w skansenach w Wygiełzowie i na Woli Justowskiej k/Krakowa.