Odpowiedzi

2010-04-11T17:28:18+02:00
"Człowiek i Społeczeństwo" jest wydawnictwem ciągłym Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM. Ukazuje się od 1984 roku w postaci numerowanych tomów o objętości od 8 do 14 ark. wyd. i nakładzie w granicach od 300 do 450 egzemplarzy. Redaguje go Zespół złożony z samodzielnych pracowników naukowych Wydziału - reprezentujących uprawiane w poszczególnych instytutach dyscypliny naukowe, a także z osoby pełniącej funkcję sekretarza. Aktualnie skład Zespołu jest następujący: prof. dr hab. Augustyn Bańka, prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, dr hab. Ryszard Cichocki, prof. dr hab. Jan Grad, dr Hanna Mamzer (sekretarz redakcji), prof. dr hab. Krystyna Zamiara (redaktor naczelna).
Zgodnie z tytułem wydawnictwa, na jego łamach publikowane są prace naukowe koncentrujące się na ważnych problemach dotyczących człowieka i ludzkich społeczności: rozważające wzajemne relacje między jednostką ludzką a społeczeństwem i jego kulturowymi regulacjami, ukazujące społeczno-kulturowy kontekst funkcjonowania zarówno jednostek, jak ich grup czy zbiorowości, odkrywające zależność owego funkcjonowania od dokonujących się w społeczeństwie i w kulturze przemian. Od innych wydawnictw podejmujących podobną problematykę "Człowiek i Społeczeństwo" odróżnia się ukierunkowaniem na realizację w szczególny sposób określonych zadań i celów. Jednym z nich jest objęcie zakresem tematycznym poznawczych zainteresowań wszystkich dyscyplin wchodzących w skład tzw. nauk społecznych, innym - koncentracja na takich - ważnych ze względów teoretycznych, metodologicznych lub praktycznych, problemach, które stanowią (aktualny lub potencjalny) przedmiot badań kilku przynajmniej dyscyplin. Zadaniem pisma jest przełamywanie barier separujących od siebie - często na zasadach pozamerytorycznych, poszczególne dyscypliny społeczne. Służy temu poszukiwanie niedostrzeganych dotąd punktów zbieżnych - czy to na poziomie myślenia teoretycznego, jego niejawnych podstaw filozoficznych i innych, czy warsztatu badawczego i samych badań. Służy także - poprzez zainicjowane na jego łamach dyskusje, wypracowywanie nowych, możliwych płaszczyzn lub punktów widzenia zagadnień dotąd rozpatrywanych jednodziedzinowo, jednoaspektowo. Taka opcja zdaje się sprzyjać rozwojowi badań w każdej z dyscyplin z osobna, przyczyniając się jednocześnie do integracji nauk społecznych.