Odpowiedzi

2010-04-12T16:49:45+02:00
01.11.2009r
Wstałam rano z myślą, że znowu zaczyna się ten sam, monotonny dzień. Siedem lekcji, na których trzeba słuchać nauczycieli i nie myśleć o przysłowiowych ,,niebieskich migdałach''. Ale co to komu szkodzi? Nigdy nie jadłam niebieskich migdałów, ale pomyśleć o nich już chyba wolno? Po męczącej szkole wróciłam do równie uporczywych spraw związanych ze szkołą czym jest ,,praca domowa''. Co zrobił Piłsudski dla kraju?Kim była Władysław Jagiełło? Te powtórki z historii w gimnazjum są bardzo uciązliwe. W końcu późnym wieczorem, po zamknięciu tornistra, nadszedł czas na sen. To jedyna wspaniała myśl, która wodzi za mna całe dnie.
02.11.2009r
Od samego rana wszyscy mnie denerwują. Nauczycielce od geografii nie podoba się to, że wolno chodzę, profesor biologii stwierdziła , żę z chęcią spyta mnie ze znajomości ostatnich tematów, o kórych wykładał 3 godziny lekcyjne. MAsakra! Muszę wytrzymać jeszcze 6 miesięcy, aby móc się cieszyć dwoma miesiącami bez nauczycieli.
03.11.2009r
Kiedy ta szkoła się skończy?!Być gmnazjalistką oznacza: więcej kłopotów i więcej nauki. Nauczyciele uczący w gimnazjum chyba nie rozumieją jak nam jest cięzko, gdyż dokładają coraz więcej nauki. Moja codzienność to szkoła dom sen szkoła itd. Nie mam czasu na odpoczynek a kiedy przychodzi czas na sen i zmrużę oczy okazuje się że jest już ranek i dzień w szkole sie powtarza. Mam nadzieję, że 6 miesięcy szybko minie i nauczyciele z uśmiechami pożegnają nas tak jak my chcemy pożegnać ich.
01.11.2009r
I woke up the morning with the thought that once again begins the same, monotonous day. Seven classes in which teachers need to listen and not think about the proverbial, blue almonds''. But what does it matter who? I never ate blue sky, but think of them probably already do this? After exhausting the school also came back to persistent issues with the school what it is,''homework. What did Pilsudski country? Who was Wladyslaw Jagiello? These replays the history of the school are very burdensome. Finally, late in the evening, after closing satchel, it's time to sleep. It is the only great idea that ódê behind me all day.
02.11.2009r
From early morning all annoyed me. Teacher of geography do not like that, I walk slowly, a professor of biology, found that the willingness to ask me with knowledge of recent topics, the filaments 3 hours lesson taught. Massacre! I have to endure 6 more months to be able to enjoy two months without teachers.
03.11.2009r
When the school is over! Be gmnazjalistką means more problems and more learning. Teachers in middle school probably does not understand how we are hard, make it more scientific. My everyday life is a dream school school house, etc. I do not have time to rest and when it comes time to sleep and Squint your eyes, it appears that it is already morning and the school day is repeated. I hope that 6 months will pass quickly, and teachers with smiles pożegnają us as we want to say goodbye to them.
1 1 1