Odpowiedzi

2010-04-12T18:55:53+02:00
Wody naturalne i ich ochrona przed zanieczyszczeniami.


Woda jest podstawowym elementem potrzebnym do zachowania równowagi w przyrodzie. Bez niej nie byłoby życia na Ziemi. Trzeba, więc pamiętać o utrzymaniu jej w czystości i oszczędzaniu zasobów wodnych. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak duży problem stanowią zanieczyszczenia wód naturalnych. Choć wody należą do zasobów niewyczerpalnych, ich zanieczyszczenie może spowodować, że staną się nieprzydatne człowiekowi lub wręcz dla niego szkodliwe.

Najogólniej zanieczyszczenia dzielimy na:

1. Naturalne-są to organiczne resztki przedostające się do zbiorników wodnych, wpływają na zmianę ich składu chemicznego i fizycznego. Woda w naturalny sposób potrafi unieszkodliwić takie zanieczyszczenia. Zdolność samooczyszczania wód jest jednak niewystarczająca, kiedy to człowiek zanieczyszcza swoją działalnością środowisko.
2. Zanieczyszczenia powstałe w wyniku działalności człowieka:

a) przemysłowe-oleje, smary, szkodliwe gazy i metale ciężkie uwalniające się do atmosfery jako dymy z zakładów przemysłowych i powracające na Ziemię jako kwaśne deszcze, powodują zakwaszanie gleb i wody.

b) rolnicze- pestycydy, nawozy sztuczne. Spływają one do rzek i jezior powodując masowy rozwój roślin wodnych. Jest to proces eutrofizacji, polegający na zwiększeniu się zawartości związków fosforu i azotu w wodzie. Proces ten utrudnia wykorzystanie wody do celów gospodarczych.

c) komunalne: opakowania z resztkami środków toksycznych, ścieki odprowadzane z miast i wsi, spływy ze składowisk odpadów, resztki rozpuszczalników, farb, proszki do prania, środki czyszczące, spływy ścieków z zakładów przemysłowych. Szczególnie niebezpieczne są składniki ścieków komunalnych takie jak wirusy i bakterie chorobotwórcze.

d) Pojedyncze osoby wywożące nielegalnie odpady do rzek i jezior, bądź np. myjące w rzekach samochody.

e) Odprowadzanie zatrutej wody do rzek i jezior z elektrowni jądrowych. Takie ścieki zawierają szczególnie substancji toksycznych, bardzo niebezpiecznych dla człowieka.

f) Katastrofy spowodowane przez człowieka, np. katastrofy tankowców przewożące ropę lub inne niebezpieczne substancje. Następuje wtedy skażenie wody i ginie wiele organizmów żywych.
Metody ochrony Wody.

a) oszczędne gospodarowanie wodą i zwiększanie jej zasobów

b) ograniczenie produkowania dużej ilości odpadów, i ich odpowiednie odprowadzanie (nie wyrzucanie ich bezpośrednio do zbiorników wodnych)

c) ograniczanie stosowania pestycydów i nawozów sztucznych.

d) Stosowanie filtrów na kominach fabryk i w samochodach, aby zmniejszyć ilość trujących gazów przedostających się do atmosfery.

e) Wprowadzanie do zbiorników wodnych różnych organizmów posiadających zdolność oczyszczania wody, np. racicznice, rozwielitki, rzęsa wodna

f) Oznaczanie klasy czystości wód i kontrolowanie wielkości ich zanieczyszczeń.

g) Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych.

h) Uzdatnianie wody pitnej- oczyszczoną wodę poddaje się chlorowaniu (jest już gotowa do picia), bądź ozonowaniu i oczyszczaniu chemicznemu.

Właściwości fizyczne wody
a) ulega następującym przemianom fizycznym: skraplaniu, parowaniu, sublimacji resublimacji, wrzeniu, topnieniu, krzepnięciu.

b) przybiera kształt naczynia w którym się znajduje.

c) Nie posiada barwy ani smaku

d) Występuje w trzech stanach skupienia: ciekłym, stałym i gazowym

Właściwości chemiczne wody:
a) jest związkiem chemicznym wodoru i tlenu

b) w cząsteczce wody atomy łączą się ze sobą wiązaniem atomowym, spolaryzowanym.

c) Woda ma budowę dwubiegunową zwaną dipolem

d) jej wzór sumaryczny to H2O