Odpowiedzi

2010-04-13T19:06:16+02:00
Fryderyk Chopin przyszedł na świat 1 marca 1810 r. w Żelazowej Woli w rodzinie, w której muzyka była na porządku dziennym. Legenda głosi, że narodził się przy dźwiękach skrzypiec ojca! Inna legenda z kolei głosi, że jako malec płakał, gdy matka grała na fortepianie. Sam jako kilkulatek zaczął siadać do tego instrumentu i grać zasłyszane melodie. Rodzice zatrudnili więc nauczyciela, czeskiego muzyka Wojciecha Żywnego. Wkrótce jednak mały uczeń zaczął grać lepiej od nauczyciela! Mimo to zaprzyjaźnili się, a Chopin po latach zadedykował Żywnemu jeden z polonezów. Następnym nauczycielem był inny Czech Wilhelm Würfel.
Jako siedmiolatek Chopin zaczął poważniejsze próby kompozytorskie. Rok później dał pierwszy publiczny występ w dworku Radziwiłłowskim. Prasa warszawska rozpływała się w zachwytach nad grą cudownego dziecka.
W latach 1823-26 Chopin uczył się w Liceum Warszawskim, gdzie pracował jego ojciec. Podczas wakacji zwiedził sporą część Polski.
Po ukończeniu szkoły do roku 1929 r. studiował w Warszawskiej Szkole Głównej Muzyki (część Konserwatorium związanego z UW). Uczył się tam harmonii i kontrapunktu. Zwolniono go ze względu na nieprzeciętny talent z nauki instrumentu. Podczas studiów zafascynował się muzyką ludową. Wtedy też rozpoczął podróże zagraniczne.
Lata 1929-31 to okres pierwszej miłości (do Konstancji Gładkowskiej) i pierwszych sukcesów kompozytorskich. Tuż po ukończeniu studiów wyjechał do Wiednia. Tam wszedł w środowisko muzyków i zyskał spore uznanie, co ułatwiło kontakt z wydawcami i wydawanie kompozycji drukiem.
W listopadzie 1830 r. Chopin wyjechał z Warszawy do Kalisza. Tam spędził ostatnie kilka dni w kraju. Przed wyjazdem pożegnał się ze swą pierwszą miłością i wręczył jej pierścień, który Konstancja przechowywała aż do śmierci. Następnie udał się do Drezna, później do Monachium i Paryża. Tam odnosi ogromne sukcesy jako wirtuoz. Mimo to jego sytuacja materialna jest niezbyt dobra i musi dorabiać dawaniem lekcji gry na fortepianie (choć nie był zbyt dobrym nauczycielem- miał wielkie wymagania i irytował się, gdy uczeń nie był w stanie im sprostać. Mimo to przyszli pianiści garnęli się do niego).
W latach 1835-46 porzucił karierę wirtuoza na rzecz komponowania. Zaczyna prowadzić ożywione kontakty z czołowymi intelektualistami polskiej emigracji.
W 1836 r. zaręczył się z Marią Wodzińską. Jednak związkowi sprzeciwili się jej rodzice, uznając Chopina za zbyt chorowitego kandydata na męża. Rzeczywiście w tym samym roku zaczął mieć poważne problemy związane z gruźlicą. Niektórzy badacze uważają też, że od urodzenia cierpiał na nierozpoznaną mukowiscydozę.
Rok później poznał starszą o 6 lat George Sand. Ich związek tylko w pierwszych miesiącach wydawał się spełnieniem i rajem. Później było w nim wiele wzajemnych nerwów i chaosu. Przez 9 lat żyli niby jako para, ale według słów Sand "żyła ona jak w klasztornym celibacie".
W 1839 r. kompozytor wrócił do Francji i zamieszkał w posiadłości George Sand w Nohant. Był wtedy bardzo chory. W życiu uczuciowym też było źle - Sand napisała kontrowersyjną książkę, w której wyśmiewała się z kompozytora. Wkrótce pojawił się kolejny konflikt- znany rzeźbiarz poślubił córkę Sand, Solange, wbrew woli matki. Chopin stanął po stronie dziewczyny. Po awanturze, jaka się w związku z tym rozpętała, Sand zerwała z Chopinem. Wprowadziło go to w głębokie przygnębienie. Pocieszycielką okazała się inna kobieta, Szkotka Jane Stirling, zwana "wdową po Chopinie". Po wybuchu rewolucji paryskiej w 1848 r. wyjechał z nią w podróż do Anglii i Szkocji. Niestety tamtejszy klimat spowodował kolejne pogorszenie się stanu zdrowia. W tym czasie pojawiły się też problemy finansowe. Na szczęście w tych złych chwilach nie opuszczali go przyjaciele (odwiedzał go m. in. Cyprian Kamil Norwid).
Zmarł w nocy 17 października 1849 r., w otoczeniu najbliższych.
Fryderyk Chopin was born on March 1, 1810, in Zelazowa Wola in the family, where music was on the agenda. Legend has it that is born to the sound of his father's violin! Another legend, in turn, says that as a youngster wept when his mother played the piano. Sam started as a kilkulatek to sit and play this instrument heard melodies. So parents hired a teacher of Czech music by Wojciech Żywny. But soon he began to play a little better student than a teacher! Despite this, became friends, and Chopin, after years of dedicated Żywnemu one of the polonaises. The next teacher was another Czech Wilhelm Würfel.
As a seven-year-Chopin began composing more serious attempt. A year later, gave his first public appearance in the manor house Radziwill. Press Warsaw dissolved in raptures over the game as a child prodigy.
Between 1823-26 he studied in the Chopin Warsaw Lyceum where his father worked. During holidays, visited a large part of Polish.
After graduating from high school by the year 1929, he studied at the Warsaw School of Music (part of the Conservatory associated with the UW). He studied harmony and counterpoint there. He was released because of the uncommon talent of the science instrument. During his studies, became fascinated by folk music. Then it started to travel abroad.
The years 1929-31 is the period of first love (to Constance Gładkowska) and the first successful composition. Shortly after graduation he went to Vienna. He entered the environment of musicians and gained a lot of recognition, which facilitated contact with publishers and making compositions in print.
In November 1830, Chopin left Warsaw to Kalisz. He spent the last few days in the country. Before his departure, said goodbye to his first love, and handed her a ring that Constance stored until death. He then went to Dresden and then to Munich and Paris. He is enjoying great success as a virtuoso. Despite his financial situation is not very good, and must replace giving piano lessons (although it was not very good teacher, he had great needs and irritated when the student was not able to meet them. Nevertheless, the future pianists gathered around him.)
Between 1835-46 he abandoned his career to composing virtuoso. Begins to conduct intensive contacts with leading Polish intellectuals in exile.
In 1836, he became engaged to Maria Wodzińska. But the union objected to her parents, recognizing too sickly Chopin candidate for her husband. Indeed, in the same year he began to have serious problems with tuberculosis. Some researchers also believe that since birth he suffered from undiagnosed cystic fibrosis.
A year later he met earlier with 6 years of George Sand. Their relationship only in the first few months seemed to be fulfilled and paradise. Later there was a lot of mutual nerves and chaos. For 9 years they lived like a couple, but in the words of Sand "It lived in the monastery as celibacy."
In 1839, the composer returned to France and moved to George Sand in Nohant. Was very ill. The love life was also bad - Sand wrote a controversial book in which he ridiculed the composer. Soon came another conflict-known sculptor, married the daughter of Sand, Solange, against the wishes of the mother. Chopin took the side of the girl. After the row, which is thus unleashed, Sand broke with Chopin. Introduced him in a deep depression. Pocieszycielką proved to be another woman, Jane Stirling, Scottish, called the "widow of Chopin." After the outbreak of revolution in Paris in 1848 went with her on a trip to England and Scotland. Unfortunately The local climate has caused a further deterioration in health. During this time, there are also financial problems. Fortunately, in these bad times never left his friends (he visited, among others. Cyprian Norwid).
He died on the night of October 17, 1849, surrounded by loved ones
1 1 1