Napisz program w Turbo Pascalu który wyświetli wizytówkę taką jaka jest pokazana na obrazku w załączniku. Oczywiście używając funkcji graficznej!!!!. Funkcja ta wygląda następująco:
program kursor;
uses Crt,Graph;
var
r,t :smallint;
s:string;
begin
{inicjowanie trybu graficznego}
r:=detect;
t:=0;
initgraph(r,t,s);
if graphresult<>grok then
begin
writeln('Nie powiodlo sie zainicjowanie grafiki');
end
else
repeat
line(100,100,800,600);
until KeyPressed;
{zamknięcie trybu graficznego}
CloseGraph;
writeln(r);
end.
Tło wizytówki - zielone.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T15:12:10+02:00
To, co masz w załączniku nie używa modułu GRAPH, jedynie CRT - oto przykład dla modułu CRT (tekstowy - podany przez ciebie przykład nie stworzy takiego czegoś):

program wizytowka;
uses crt;
begin
textmode(c80+font8x8);
clrscr;
writeln('*******************');
writeln(* Twoje dane *');
writeln('*******************');
end.

Wiesz o co chodzi? Mam nadzieje że sam dojdziesz i rozbudujesz program ;)
9 1 9