Odpowiedzi

2010-04-15T15:27:25+02:00
Organem państwowym jest odpowiednio zorganizowana instytucja, utworzona na podstawie przepisów prawa i powołana do wykonywania określonych zadań w imieniu państwa, będąca częścią aparatu państwowego. Z podmiotowego punktu widzenia organ państwowy może być jednoosobowy lub kolegialny.
Według konstytucji z 1997 r.: „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej” (art. 10 ust. 1). Wadzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
Następstwem podziału władz jest również podział organów państwowych na:
!) organy ustawodawcze,
2) organy wykonawcze,
3) organy sądownicze.


1)Do organów ustawodawczych należą organy państwowe tworzące prawo o randze ustawy. Należą do nich Sejm i Senat.
Organami wykonawczymi są obok Prezydenta i Rady Ministrów przede wszystkim organy administracyjne, zarządzające, które kierują przypisanymi im dziedzinami działalności państwowej, a także inne, wykonujące powierzone im zadania, np. organy kontroli państwowej NIK, PIH.
Organami sądowniczymi są niezawisłe sądy, wspomagane przez inne organy wymiaru sprawiedliwości np. prokuraturę, Trybunał Konstytucyjny.

Typologia według:
1) liczby osób tworzących dany organ:
• jednoosobowe – prezydent
• kolegialne – rada ministrów
2) zakresu kompetencji
• kompetencje ogólne – głowa państwa
• kompetencje szczegółowe – członkowie rady ministrów
3) Zakresu przestrzenno terytorialnego
• organy centralne – kompetencje na terenie całego kraju, reprezentują kraj na zewnątrz
• organy terenowe – np. wojewoda
4) Sposobu powoływanie organów państwowych
• organy pochodzące z wyboru
• organy pochodzące z kooptacji których skład uzupełniany jest przez sam organ
• organy z nominacji – powoływane przez organ wyższego szczebla
• powoływane w drodze losowania
• organy pochodzące z dziedzictwa
5) Rodzajów działalności, zadań:
• przedstawicielskie, tworzące prawo
• administracyjne, wykonawcze lub egzekutywa
• sądowe
• kontrolne
6) Sposób działania w imieniu państwa
• organy samoistne – działają bezpośrednio w imieniu państwa
• organy niesamoistne – mają charakter wewnętrzny lub p[pomocniczy
7) Czas trwania pełnomocnictw
• organy kadencyjne – okres trwania jest prawnie określony
• organy powoływane na czas nieokreślony pełnią funkcję do powołania następnego organu.
1 5 1