Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T11:43:48+01:00
Wirusy
DuŜą grupą mikroorganizmów występujących w osadach ściekowych są wirusy.
Patogeny te mogą powodować infekcje przewodu pokarmowego, skóry, oczu, a takŜe mogą
być przyczyną zapalenia opon mózgowych oraz zapalenia mięśnia sercowego [9].
W okresie choroby są mieszkańcami przewodu pokarmowego i są wraz z kałem wydalane
na zewnątrz. W ten sposób wirus wydalony z kałem zakaŜa ścieki i wodę oraz zostaje
przeniesiony na glebę, jarzyny, mleko, itp..
W środowisku wodnym największe znaczenie mają wirusy, które naleŜą do grupy
Enterowirusów. Do grupy tej zalicza się wirusy Polio, Coxsackie oraz wirusy ECHO.
Najgroźniejsze z nich to wirusy Polio, wywołujące chorobę Heinego-Medina. W wyniku
zakaŜenia wirusem Polio około 60 – 75% wszystkich przypadków kończy się trwałym
kalectwem. Przeciwdziałanie szerzeniu się tej groźnej choroby polega na przestrzeganiu
przepisów higieniczno – sanitarnych oraz szczepieniach ochronnych.
Wirusy Coxsackie zostały wykryte niedawno. Stanowią one duŜą grupę wśród
enterowirusów i wywołują róŜnego typu choroby zakaźne takie jak: wirusowe zapalenia
gardła, aseptyczne zapalenie opon mózgowych, zapalenie mięśnia sercowego i róŜnego
typu przeziębienia. Człowiek chory wydala te wirusy głównie z kałem. Poza ściekami
wyizolowano je z organizmów much, a nawet komarów.
Wirusy ECHO (enteric cytopathogenic human orphan) wywołują zakaŜenia przewodu
pokarmowego człowieka, aseptyczne zapalenia opon mózgowych, przeziębienia i letnie
biegunki u dzieci. Patogeneza schorzeń jest więc podobna do innych wirusów. Wirusy
ECHO moŜna izolować z przewodu pokarmowego i kału, z gardła i ośrodkowego układu
nerwowego.
Do najwaŜniejszych cech Enterowirusów naleŜą między innymi: duŜa odporność na
działanie środków dezynfekcyjnych oraz długa zdolność infekcyjna w środowisku.
Rozpoznanie i określanie ilościowe wirusów w osadach ściekowych jest dość trudne, gdyŜ
rozmnaŜają się one wyłącznie w Ŝywych i wraŜliwych komórkach, co w warunkach
laboratoryjnych wymaga zastosowania Ŝywych hodowli tkankowych [4,9]. Wybrane
wirusy, najczęściej występujące w osadach ściekowych zestawiono poniŜej:
Grupa wirusów Nazwa jednostki chorobowej
Poliowirus
ParaliŜ dziecięcy, zapalenie opon mózgowych
Coxsackie wirus A Wady serca, choroby dróg oddechowych
Coxsackie wirus B Zapalenie opon mózgowych, wrodzone wady serca
Echowirus Wysypka, biegunka
Adenowirus Infekcje oczu, choroby dróg oddechowych
Hepatitis typA Zapalenie wątroby
Rotawirus Wymioty, biegunka
Bakterie
Pokaźną część mikroorganizmów zasiedlających osady ściekowe stanowią bakterie.
Większość z nich to typowe bakterie przewodu pokarmowego, wśród których mogą znaleźć
się formy chorobotwórcze. Liczebność bakterii w osadach jest dość zróŜnicowana i zaleŜy
od takich czynników jak: klimat, poziom Ŝycia mieszkańców, jak równieŜ od sposobu
oczyszczania ścieków. Do najczęściej oznaczanych rodzajów i gatunków bakterii naleŜą:
Escherichia sp., Salmonella sp., Shigella sp., Pseudomonas aeruginosa, Clostridium
93
perfringens, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes, Vibrio cholerae, Mycobacterium
tuberculosis, Streptococcus faecalis, Proteus vulgaris [4,7,18,22].
Wybrane bakterie patogenne występujące w osadach ściekowych i wywoływane przez nie
choroby prezentowane są poniŜej:
Bakterie chorobotwórcze Choroby Okres rozwoju
choroby
Salmonella typhli Dur brzuszny 12 godzin – 28 dób
Salmonella paratyphi A, B, C Dur rzekomy, salmonelloza 6 – 8 godzin
Shigella dysenteriae, Shigella
flexneri
Czerwonka, ostre zapalenie Ŝołądka,
biegunki
12 – 48 godzin
Escherichia coli
szczep E. coli O157:H7
ZakaŜenie pałeczkami okręŜnicy, ostre
biegunki
6 godzin – 7 dób
Vibrio cholerae
Vibrio parahemoliticus
Cholera 1 – 5 dób
Mycobacterium tuberculosis Gruźlica płuc Brak danych
Leptospira sp. śółtaczka krętkowa, leptospiroza Kilka do kilkunastu
dób (zakaŜenie przez
wodę nawet ponad 20
dób)
Clostridium perfringens Zatrucia pokarmowe, zgorzel gazowa 8 – 24 godzin
Clostridium botulinum Botulizm 18-96 godzin
Yersinia enterocolitica, Yersinia
pseudotuberculosis
NieŜyt Ŝołądka i jelit, krezkowe
zapalenie węzłów chłonnych
Brak danych
Bacillus anthracis Wąglik Brak danych
1 5 1
2009-11-07T12:06:03+01:00
Oto link:

http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:xyTBuH2IXGYJ:univ.rzeszow.pl/wbr/zeszyty/pl/issues/09/issue09_art011.pdf+patogenne+dzia%C5%82anie+wirus%C3%B3w&hl=pl&gl=pl&sig=AFQjCNH42PIwzBEg4PfG6qreL8MCX1BuGQ