Musze strescic tekst Hamleta,ma okolo 1 storny w zeszycie ...oczywiscie tekst po angielsku i musze go strescictez na angielskiZa duzo by przepsywac,wiec znalazlem podobny tekst po polsku i prosil bym zeby ktos go strescil i zmienil go na angieslki TA prace mam na jutro POMOCY!

Na zamku w Elsynorze, na dworze duńskiego króla, pojawia się duch dawnego władcy, starego króla-Hamleta. Nowy władca Danii, Klaudiusz, to brat zmarłego, który poślubił wdowę, królową Gertrudę. Młodego Hamleta nie przekonuje wiadomość o ukąszeniu króla-ojca przez węża. Poza tym ma żal do matki, że zbyt szybko wyszła ponownie za mąż. Kiedy duch wyjawia Hamletowi prawdę o śmierci jego ojca, Hamlet postanawia się zemścić na stryju. Okazuje się, że stary Hamlet został otruty przez brata, który podczas snu wlał mu truciznę do ucha..

W tym czasie Ofelia, ukochana Hamleta, przestaje przyjmować jego listy i wizyty. Hamlet wie o podstępnym działaniu Klaudiusza i Poloniusza, ojca Ofelii, którzy manipulują dziewczyną. Podobnie zresztą król i szambelan wpływają na zachowania matki Hamleta. Hamlet zaczyna zachowywać się jak obłąkany. Jego przygnębienie wyraża się w dziwnych pozach bohatera, graniu dwuznacznymi słówkami, braku logiki w wypowiedziach. Klaudiusz coraz bardziej obawia się bratanka.

Do zamku przybywają dawni koledzy uniwersyteccy Hamleta, Rosencrantz i Guildenstern. Z polecenia króla mają wybadać, dlaczego Hamlet tak dziwnie się zachowuje. Oni to ściągają do Elsynoru trupę teatralną, którą Hamlet lubił, kiedy był w stolicy. Bohater szykuje przedstawienie Zamordowanie Gonzagi, które obrazuje właśnie bratobójstwo przez otrucie króla i uwiedzenie jego żony. Klaudiusz opuszcza salę przed końcem przedstawienia. Hamlet ma już wystarczający dowód winy stryja przeciw ojcu.

Gertruda jest oszołomiona zachowaniem Hamleta, zdaje się nie rozumieć zarzutów syna. Podczas rozmowy z matką Hamlet zabija Poloniusza, ukrywającego się za kotarą. Śmierć Poloniusza przyspiesza wyjazd Hamleta do Anglii.

Klaudiusz dostaje list, że Hamlet zawraca ze statku. W tym czasie przybył już do zamku Laertes, który chce za wszelką cenę pomścić śmierć ojca, Poloniusza. Ofelia jest obłąkana, śpiewa dziwne piosenki, rozdaje kwiatki. Nagle dziewczyna umiera po tym, jak wpada do rzeki.

Hamlet i Horacy, jego wierny przyjaciel, spotykają się na cmentarzu. Odbywa się akurat pogrzeb Ofelii. Młody królewicz wpada w rozpacz, mocuje się na grobie z Laertesem. Król Klaudiusz urządza zakład i dochodzi do pojedynku Hamleta z bratem Ofelii.

Podczas pojedynku królowa Gertruda wypija wino, przeznaczone dla Hamleta i ginie otruta. Umierający Laertes wyznaje, że pojedynek jest spiskiem, a jego broń ma zatrute ostrze. Hamlet przebija szpadą Klaudiusza – zdrajcę i winowajcę śmierci ojca i matki Hamleta, a także pośrednio Laertesa i Poloniusza. Hamlet umiera, draśnięty wcześniej zatrutą szpadą. Prosi Horacego o pamięć historii życia duńskiego królewicza i ujawnienie wszystkim prawdy. Do zamku wchodzi książę Norwegii, Fortynbras. Oddaje hołd Hamletowi i zapowiada swoje praworządne i sprawiedliwe panowanie w Danii i Norwegii.

1

Odpowiedzi

2009-11-07T17:39:14+01:00
On the lock in Elsynorze, outside of Danish of the king, a ghost of the old master appears, of old king-Hamlet. New master of Denmark, Claudius, it is a brother of the deceased which married the widow, queen Gertrudę. A message about biting the king-father by the snake isn't convincing the young Hamlet. Apart from that he has a grudge against the mother, that quickly she married the market again. When the ghost is revealing the truth about the death of his father to the Hamlet, the Hamlet is deciding to take revenge on the paternal uncle. It turns out that the old Hamlet was poisoned by the brother which during the dream poured poison for him into the ear..
At that time Ophelia, beloved of Hamlet, is stopping accepting his lists and visits. The Hamlet knows about treacherous action of the Claudius and Poloniusza, of father of Ophelia which are manipulating the girl. Similarly as a matter of fact the king and the chamberlain influence behaviours of the mother of the Hamlet. The Hamlet is starting behaving as deranged. Depressing him is manifesting itself in strange poses of the hero, for playing with ambiguous words, of lack of logic in statements. The Claudius more and more is afraid of a nephew.
Old university friends of the Hamlet, Rosencrantz and Guildenstern are arriving in the castle. On the recommendation they are supposed to sound the king out, why the Hamlet so strange behaves. They are taking it down to Elsynoru theatre troupe, with which the Hamlet liked it, when he had been in the capital city. The hero is planning the show Gonzagi murdering which exactly fratricide depicts through poisoning the king and seducing his wife. The Claudius is leaving the room before the ending of the show. The Hamlet has the proof of guilt already being enough of the paternal uncle against the father.
Gertruda is stunned with keeping the Hamlet, seems not to understand accusations of the son. During the conversation with the mother the Hamlet is killing Poloniusza, hiding itself behind the curtain. The Poloniusza death is hastening the trip of the Hamlet to England.
The Claudius is getting a letter, that the Hamlet is turning back from the ship. At that time already to the castle Laertes which wants at all costs to avenge the death of the father, arrived by Poloniusza. Ophelia is mad, he is singing strange songs, he is handing out flowers. The girl is dying a sudden death after, how he is falling into the river.
The Hamlet and Horatio, his faithful friend, are meeting on the graveyard. Just a funeral of Ophelia is held. The young prince is falling into despair, he is grappling on the grave with Laertes. King the Claudius is establishing the unit and he/she is reaching the duel of the Hamlet with the brother of Ophelia.
During the duel the Gertruda queen is drinking the wine, donated to the Hamlet and he is dying poisoned. Dying Laertes is confessing that the duel is a conspiracy, and his weapon has the poisoned blade. The Hamlet is piercing the Claudius with the sword – the traitor and the culprit of the death of the father and mothers of the Hamlet, as well as indirectly of Laertes and Poloniusza.
The Hamlet is dying, wounded slightly with the earlier poisoned sword. He asks Horatio for the memory of the life history of the Danish prince and revealing the truth for everyone. A prince of Norway is entering the castle, Fortynbras. He is paying tribute to the Hamlet and he is announcing his law-abiding and just rule in Denmark and Norway.