Odpowiedzi

2009-11-07T21:00:46+01:00
Dane:
t= 10s
s=100m

Szukane:
v=?

Rozwiązanie:
s=1/2 *v*t--->v
v=2s/t
v= 200/10
v=20 m/s