Odpowiedzi

2009-11-09T19:48:08+01:00
1.Nie stosowac go w pomieszczeniu o małej wentylacji.
2.Nie wypuszczac go z butli.
3.Gdy butla się przedziurawi należy natychmiats ją zatkac i zawieśc do gazowni
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T19:51:24+01:00
- W mieszkaniach wewnątrz budynków wolno użytkować maksymalnie dwie butle o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda,
- W mieszkaniach nie wolno przechowywać butli zapasowych nie podłączonych do instalacji,
- Butli nie wolno składować w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu np. w piwnicach, ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem),
- Nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych – w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),
- Butle należy ustawiać w odległości co najmniej 1,5m od urządzeń promieniujących ciepło np. piece, grzejniki, z wyjątkiem zestawów kuchni gazowych, gdyż wzrost temperatury powoduje automatycznie wzrost ciśnienia wewnątrz butli, co może być konsekwencją jej rozerwania i wybuchu,
- Odległość butli od powierzchni promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.) powinna wynosić co najmniej 1,0m oraz wyłączników elektrycznych, liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych urządzeń powodujących iskrzenie,
- Butle należy instalować w pozycji pionowej, zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem, w odległości co najmniej 1m od urządzeń powodujących iskrzenie,
- Połączenie butli z kuchenką powinien stanowić wąż elastyczny o długości nie większej niż 3m, wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na działanie składników gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 600C,
- Należy używać kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciw wypływowym oraz kuchni, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia,
- Samodzielnie nie wolno dokonywać napraw butli oraz urządzeń - Pomieszczenia w których funkcjonują urządzenia gazowe muszą posiadać sprawną i skuteczną wentylację,
- Opuszczając mieszkanie na dłuższy czas najlepiej jest zakręcić butlę,
- Przynajmniej raz w roku powinno się przeprowadzić przegląd połączeń elastycznych butli z kuchenką,
- Niezależnie od wyglądu zewnętrznego raz na trzy lata powinno się zmienić na nowy
przewód elastyczny,
- Wymianę butli powinno zlecać się fachowcom,
- Nie powinno pozostawiać włączonej kuchenki bez nadzoru (wykipienie może spowodować zgaśnięcie płomienia),
- Systematycznie należy sprawdzać skuteczność działania wentylacji,
- Systematycznie należy dokonywać przeglądu całej kuchenki gazowej oraz dysz palników,
- Jeżeli dojdzie do wycieku – pamiętaj, że każda iskra (nawet wewnątrz kontaktu) powoduje wybuch,
- Nie wolno używać ognia, gdy w pomieszczeniu czuć zapach gazu,
- Nie wolno zastawiać dostępu do butli oraz odbiorników gazu,
- Po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu, należy zamknąć wszystkie kurki gazowe,
- Należy systematycznie wietrzyć pomieszczenia, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe.