Pomóżcie rozwiązać:
1.Ciało o masie m=0,5kg jest ciągnięte na poziomej powierzchni siłą o wartości 4N.Oblicz współczynnik tarcia o powierzchnię, jeśli po czasie t=2s ciało osiągnęło szybkość 8m/s???
2.Łyżwiarz o masie m=50kg poruszający się szybkością 3m/s zaczyna hamowanie ruchem jednostajnie opóźnionym.Oblicz tarcie łyżew o lód, jeśli droga hamowania łyżwiarza wynosi 1,125m???
3.Sanki zostały popchnięte przez chłopca, który nadał im szybkość początkową v0=14,4km/h.Oblicz drogę, którą przebyły sanki do chwili zatrzymania się i czas po którym to nastąpiło.Przyjmij masę sanek ms=4,7kg i opory ruchu 3,76N???
4.Do klocka o masie 0,5kg przyłożone są dwie siły o wartościach 3N i 6N zwrócone przeciwnie do siebie.
a)oblicz wartość przyspieszenia klocka poruszającego się pod działaniem tych sił???
b)oblicz wartość siły siły wypadkowej działającej na klocek po przyłożeniu trzeciej siły o wartości 4N i kierunku prostopadłym do kierunku dwóch pozostałych???

1

Odpowiedzi

2009-11-10T01:02:55+01:00
1. m = 0,5 kg
F = 4N
t = 2s
v = 8 m/s

F = m x a
a = Fw/m
a = (4N - T)/0,5
a = v/t
a = 8/2 = 4
4 = 2(4N-T)
4 = 8 -2T
-4 = -2T /:-2
T = 2

Sila tarcia = 2


Zad.2.

m = 50 kg
v = 3 m/s
s = 1,125m

Ek= mv²/2
Ek = 50 x 3²/2
Ek = 50 x 9/2 = 225 J

Ek = W
W = F x S
F = W/s
F = 225J / 1,125m
F = 200N

Tarcie lyzew o lod, jezeli pominiemy opor powietrza, wynosi 200N.

Zad.3.

v = 14,4 km/h = 14,4 x 1000/3600 = 144m/36s
m = 4,7 kg
F = 3,76 N

F = m x a
a = F/m
a = 37,6/47 ( obydwie liczby pomnozylem x10) - jednostka a m/s²

a = v/t
t =v/a
t = 144/36 / 37,6 / 47 = 6768 / 1353,6 = 5s
czas = pięc sekund

s = at²/2
s = 37,6/47 x 5²/2
s = 37,6 x 25 /2 = 940/2 = 470 m

Czas wynosi 5 sekund a droga 470 metrow.

Zad. 4.
m = 0,5 kg
Fw = 6-3 = 3N
a)
F = m x a
a = F/m
a = 3/0,5 = 6 m/s²
b)
W zalaczniku do tego tylko obliczenie
Fw = c
a²+b² = c²
3²+4²=c²
9+16 = c²
c = √25
c = 5
Sila wypadkowa w tym przypadku wynosi 5.