Odpowiedzi

2009-11-09T21:22:54+01:00
Życiorys Pana Jezusa
Jest to próba ujęcia w chronologię zdarzeń z życia Jezusa. Spojrzenie to jest
jedynie pomocą. Jego życie nie powinno być odczytywane chronologicznie,
lecz w aspekcie zbawienia świata, tak jak czasem nie chronologicznie jest
ujęte w Ewangeliach. Szczególną uwagę położymy tutaj na mniej znane fakty,
choć takie uwypuklenie zaburza wyróżnienie Jego głównego dzieła. Stronę
opieramy na książce Rene Laurentin "Prawdziwe Życie Jezusa Chrystusa"
Kraków 1999, imprimatur bp Kazimierz Nycz
PRZED 4 ROKIEM PRZED CHR.
genealogia
Podane zostały dwie nieco różniąc się
genealogie Jezusa, obie wywodzące go od
Dawida. Marek podaje raczej symbolicznie
liczbę 3 razy po 14 pokoleń, gdyż 14 jest w
Biblii liczbą dawidową (Liczby w Biblii). Są
też hipotezy, że jeden rodowód jest z linii
Józefa, a drugi Maryi. Wydaje się jednak, że
Maryja nie była potomkiem Dawida w prostej
linii. (dokładniejsza genealogia)
koło 29 r. Narodziny Józefa w domu Jakuba z rodu
Dawida
koło 18 r.
Narodziny Maryi w rodzinie Joachima
(potomka rodu kapłańskiego) i Anny. Maria
jest pierwszą niewiastą po Ewie, która jest
wolna od grzechu pierworodnego (Ewa go
nabyła). Joachim nie pochodził od Dawida,
stąd też Jezus nie jest biologicznym jego
potomkiem. (Istnieje hipoteza, że jedna z
genealogii przedstawia przodków Józefa, a
druga Maryi. Heli byłby więc tradycyjnym
Joachimem, co jest możliwe, bowiem Heli to
zdrobnienie od Eliakim, co wydaje się
tożsame z Joakim - Joachim)
ROK 4 PRZED CHR.
1
wczesna wiosna
Zaręczyny Józefa i Maryi (zaślubiny).
Zaręczyny były niemal tak ważne jak ślub i
choć nakazana była wstrzemięźliwość, to
dzieci poczęte w "domu teścia" w tym okresie
uznawano jako prawne, o ile narzeczony nie
posądził kobiety o wiarołomstwo.
Narzeczeństwo mogło trwać nawet rok i
dozwolone było wszystko oprócz wspólnego
mieszkania (tzn. wspólnota majątkowa,
prace itp.).
marzec Zwiastowanie Maryi przez archanioła
Gabriela. Stworzenie Jezusa w łonie Maryi.
lato
Trzy miesiąc posługiwania starszej krewnej
Elżbiecie w górach w miasteczku Ain Karen,
5 km od Jerozolimy
lato
Ślub Maryi i Józefa - wspólne
zamieszkanie. Maryja i Józef do końca
zachowują wstrzemięźliwość ("lecz nie zbliżał
się do niej").
25 XII 4 r.
(między 7 a 1 r.)
Narodzenie. Nastąpiło w jaskini koło
Betlejem (nazwa oznacza Dom Chleba) być
może 25 grudnia w czasie najkrótszej nocy w
roku. Maryja rodziła bez bólów, co jest
biologicznie możliwe, mając niewiele ponad
14 lat. Poprawiona data na 7 rok być może
znów będzie musiała być przesunięta w myśl
badań hebrajskich i anglosaksońskich aż na
2 rok. Całkowicie jednak nie do przyjęcia jest
dzień 29 września, podany tylko przez
Wacholdera, który opierał się błędnej dacie
śmierci Heroda. Były również próby
umieszczania narodzin w marcu, kwietniu, a
nawet maju. Przyjmujemy rok 4 przed Chr.,
aby być zgodnym z tradycją, że Jezus miał
33 lata, gdy umarł na krzyżu. Data jest
możliwa z uwagi na to, że spis mógł odbywać
się w różnych regionach cesarstwa w różnym
czasie, a Kwiryniusza można umieścić jako
wielkorządcę Syrii w latach 4-1, kiedy jest
biała plam w wiedzy historycznej.
ROK 3 PRZED CHR.
2 I Obrzezanie
2
3 II
Obrzęd wykupienia pierworodnego
(należącego do Boga). Należało złożyć
baranka, a biedniejsi mogli zastąpić go parą
synogarlic. Dokonuje się też oczyszczenie
Maryi - jednak Łukasz pisze o "ICH"
oczyszczeniu. Nie chodzi tutaj o oczyszczenie
dziecka, czy Józefa. Byłoby to nie do
pomyślenia wg Prawa. Łukasz zaznacza, że
Maryja była czysta, a oczyszczenie dotyczy
świata. Obrzęd wykupienia, jakkolwiek
dopełniony, nie mógł odkupiać samego
Odkupiciela, dlatego ten fakt jest raczej
przyjściem Mesjasza do swojej świątyni.
Proroctwo Symeona - zwykłego biednego i
pobożnego człowieka - który stwierdza nie
tylko, że Jezus jest Zbawcą lecz Zbawieniem,
światłem chwały i świętym. Są to najwyższe
określenia przynależne jedynie Bogu Jahwe
luty
Józef znajduje dom w Betlejem gdzie
odwiedzają ich astrologowie (Betlejem jest 8
km od Jerozolimy)
luty
Podróż na południe w kierunku Egiptu w
celu uniknięcia prześladowań. Ucieczka trwa
od kilku tygodni do kilku miesięcy, gdyż
śmierć Heroda następuje niedługo po
narodzeniu Jezusa. Tutaj historycy określają
to bądź na 4 bądź na 1 rok przed Chr., co
powoduje zaburzenie w datowaniu narodzin
Jezusa.
między III a 2 poł. roku Powrót z ucieczki, osiedlenie w Nazarecie
1 r. przed do 28 po Chr. Ukryte życie w Nazarecie.
Jezus jest cieślą.
rodzina Jezusa
Jezus ma licznych braci i siostry (kuzynów,
słowo to nie było znane Żydom i zawsze
używano słów "brat", "siostra"). Należą do
nich Jakub i Józef synowie, Marii (chyba
siostry Maryi) i Kleofasa (niekiedy
uważanego za brata Józefa), Szymon (drugi
biskup Jerozolimy) i Juda. Dalszym
kuzynem jest też Jan Chrzciciel, syn
Elżbiety, kuzynki Maryi. Jezus ma także
kuzynki. Maryja "nie zna męża" i pozostaje
Dziewicą. Potwierdza to relacja z pielgrzymki
do Jerozolimy, w której, gdyby Maryja miała
inne małe dzieci, byłoby to z pewnością
wymienione.
ROK 8 PO CHR.
3
życie codzienne
Do Maryi należały wszystkie prace domowe,
a do Józef i Jezusa warsztatowe. Jezus uczy
się czytać i jest cenionym lektorem. Maryja
czytać ani pisać nie umie. Jest to zwykłe
dzieciństwo, całkowicie zwyczajne, a jego
uzdolnienia nie były nadludzkie. Swoją
boską naturę dostrzegał nie bardziej, niż my
swoją duszę.
wiosna
Coroczna pielgrzymka do Jerozolimy (140
km). Tydzień modlitw. Po pielgrzymce Jezus
zostaje trzy dni w świątyni słuchając nauk.
między 8 a 28 r.
Śmierć Józefa i przejęcie warsztatu przez
Jezusa. Istnieje tradycja mówiąca, że stało
się to, gdy Jezus miał 19 lat, czyli w roku 15
po Chr. Jezus często przebywa w Synagodze,
ale sumiennie i rzetelnie prowadzi warsztat,
borykając się z codziennymi problemami.
Jest wysoki - 178 cm. Cechuje go prostota,
otwartość, życzliwość, pismo rozumie
trzeźwo i głęboko. Często modli się w
odosobnieniu.
ROK 28 PO CHR.
28 marca Chrzest w Jordanie.
marzec - kwiecień
40-dniowy post. Człowiek jest w stanie
przeżyć długo bez jedzenia. Po 30 dniach
traci dopiero do 15% masy ciała.
pocz. kwietnia
Pierwsi Uczniowie Z otoczenia Jana
Chrzciciela wybiera pierwszych uczniów,
podróż do Kany (wesele), Kafarnaum,
poczym do Nazaretu. Wypędzenie kupców ze
świątyni.
28 IV-5 V Pierwsza pascha w Jerozolimie, spotkanie z
Nikodemem.
maj Działalność chrzcielna w Judei.
pocz. czerwca
Pojmanie Jana Chrzciciela, podróż przez
Samarię (spotkanie przy studni) do Galilei
podczas żniw, od Kafarnaum rozpoczyna
misję w Galilei. Uzdrowienie syna urzędnika
królewskiego. uzdrowienie opętanego,
teściowej Piotra, cudowny połów ryb,
uzdrowienie paralityka.
czerwiec
Oczyszczenie trędowatego, epizod z
łuskaniem kłosów, powołanie Lewiego-
Mateusza, człowiek o uschniętej ręce, wybór
apostołów, kazanie na górze.
4
lipiec Setnik z Kafarnaum, Jan Chrzciciel posyła
do Jezusa uczniów z zapytaniem, kim jest.
sierpień Wskrzeszenie syna wdowy.
listopad Przypowieść o Królestwie Bożym.
grudzień
Uciszenie burzy na morzu, wskrzeszeni córki
Jaira, kobieta chora na krwotok. Jezus
zostaje wygnany z Nazaretu.
ROK 29 PO CHR.
luty Rozesłanie 12 apostołów
marzec Śmierć Jana chrzciciela
kwiecień Pierwsze rozmnożenie chleba. Chodzenie po
wodzie.
czerwiec
Jerozolima - uzdrowieni paralityka. Przejście
przez Fenicję i Dekapol, drugie rozmnożenie
chleba.
lipiec Cezarea Filipowa, wyznanie Piotra i obietnica
Jezusa.
sierpień Przemienienie, pierwsza zapowiedź męki.
wrzesień Wyjście z Galilei do Judei.
13-20 X Podróż do Jerozolimy na święto Namiotów.
Do krewnych przyłącza się 17.X.
październik-listopad
Kobieta cudzołożna, ślepy od urodzenia,
rozesłanie 72 uczniów, przypowieść o
dobrym Samarytaninie. Powrót do Galilei
grudzień Podróż do Jerozolimy.
21-28 XII Bierze udział w święcie Poświęcenia
Świątyni. Grozi mu ukamienowanie.
28 XII Pobyt w Betanii, Marta i Maria, Ojcze nasz.
ROK 30 PO CHR.
styczeń Podróż do Perei, przypowieść o zagubionej
owcy i drachmie, syn marnotrawny.
luty Uzdrowienie dwóch trędowatych, "pozwólcie
dzieciom przyjść do Mnie".
poł. marca
Budzące zgorszenie wskrzeszenie Łazarza.
Podróż do Efraim (22 km od Jerozolimy),
Jerycho i Jerozolima.
30 III (piątek) Udaje się do Betanii (zaproszenie do
Szymona Faryzeusza), Uzdrowienie ślepych.
1 IV (sobota) Namaszczenie w Betanii (odliczanie dni
kolejnych czasem różni się o 1 dzień).
2 IV (niedziela) Mesjański pochód.
5
3 IV (poniedziałek) Przeklęcie drzewa figowego, przypowieść o
robotnikach w winnicy, którzy zabili Pana.
4 IV (wtorek) Drzewo figowe usycha, zapowiedź zburzenia
Jerozolimy i Sądu Ostatecznego.
6 IV (czwartek)
Spożycie Paschy, ustanowienie
Eucharystii. Zatrzymanie w ogrodach
Getsemanii. W domu Annasza rozpoczyna
się proces.
7 IV (piątek) Skazanie przez Kajfasza wobec
Sanchedrynu.
koło południa Skazanie przez Piłata.
koło g. 15.00 Śmierć Jezusa na krzyżu.
koło g. 18.00 Uzgodniony z Piłatem pośpieszny pochówek.
Arcykapłani rozpoczynają święto Paschy.
8 IV (sobota) Pascha, wg reguł żydowskich życie zamiera.
9 IV (niedziela)
O świcie Zmartwychwstanie, pierwsze
ukazanie się niewiastom, Piotrowi, uczniom
z Emaus, potem 10 apostołom bez Tomasza i
Judasza.
16 IV (niedziela) Ukazanie się 11 apostołom.
17 IV (poniedziałek) Odejście do Galilei, tam kolejne objawienia.
18 V Wniebowstąpienie Jezusa
28 V
Zesłanie Ducha Świętego (Pięćdziesiątnica).
Powołanie do życia Kościoła we wspólnocie
120 uczniów wraz z Maryją i Dwunastoma.
Pierwsze chrzty.
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T21:23:36+01:00
* ur. ok. 8-4 p.n.e.
* jedyny syn robotniczej rodziny
* cieśla
* po osiągnięciu dorosłości nie kontynuuje tradycji rodzinnych, angażuje się w politykę
* krzewi wywrotową ideę polityczną głoszącą w ogólnych zarysach obowiązek pomocy ubogim przez dzielenie się majątkiem, wolność każdego człowieka (co implikuje zniesienie niewolnictwa) oraz domaga się usunięcia handlu z miejsc kultu (co implikuje zmniejszenie a w perspektywie i być może zanik dochodów kapłanów). Jego idee uznane są za wywrotowe.
* za działalność polityczną niezgodną z interesami rządzących zostaje skazany na śmierć przez ukrzyżowanie
* zm. ok. 30-33 n.e.
* pośmiertnie otoczony rosnącym z czasem kultem efektem którego było powstanie wierzeń religijnych związanych z postacią Jezusa
* postać na trwałe wpisana w historię i wywierająca do dziś ogromny wpływ na różne religie oraz postawy etyczne

Jeden z pierwszych socjalistów, człowiek o bezkompromisowym podejściu do swoich przekonań. Niewątpliwa postać historyczna. Sporo mam dla niego szacunku. Po odrzuceniu religijnego garba, jaki temu człowiekowi przyprawiono, pojawia się obraz polityka z pasją i odwagą głoszącego potrzebę zmian i reform służącym poprawie warunków bytowych ludzi najbiedniejszych i pochodzących z marginesu, wykluczonych. Trybun ludowy, którego energia i przesłanie jest aktualne i żywe do dziś.
21 3 21