Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T21:39:51+01:00
# Platforma Obywatelska (PO) - 206 posłów, w tym:

* Stronnictwo Demokratyczne (SD) - 1 poseł

# Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 154 posłów, w tym:

* Ruch Katolicko-Narodowy (RKN) - 2 posłów (jednocześnie Ruch Patriotyczny)
* Ruch Ludowo-Narodowy (RLN) - 2 posłów
* Stronnictwo "Piast" - 1 poseł

# Klub Poselski Lewica - 43 posłów:

* Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - 35 posłów
* Unia Pracy (UP) - 2 posłów
# Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - 31 posłów
# Koło Parlamentarne "Polska Plus" - 9 posłów
# Socjaldemokracja Polska - 3 posłów
# Demokratyczne Koło Poselskie Stronnictwa Demokratycznego (SD) - 3 posłów
(nie wiem czy potrzebujesz posłów ale dodatkowo powiesz sobie nauczycielowi może dostaniesz +:D)

W naszej kulturze prawnej uważa się, że rozwiązaniem typowym jest "przejęcie" norm przedkonstytucyjnych przez nowego ustrojodawcę, a nie budowanie całego systemu prawnego na nowo, na podstawach wyznaczonych przez nową konstytucję. Jest jednak zarazem bezsporne, że ustrojodawca nie przejmuje wszystkich dotąd obowiązujących norm, a jedynie te, które nie są niezgodne z nową ustawą zasadniczą i tylko tym normom udziela legitymizacji. Pojawia się wtedy pytanie, które normy są niezgodne z nową konstytucją.

W doktrynie ogólnie rozróżnia się dwa sposoby rozwiązywania konfliktu pomiędzy nową konstytucją a dawnym ustawodawstwem. "Z jednej strony, możliwe jest utrzymanie w mocy dawnych przepisów do czasu wydania przez parlament nowych regulacji, to jednak w sposób oczywisty zapoznaje rolę konstytucji jako ustawy zasadniczej. Z drugiej strony, możliwe jest uznanie, że nowa konstytucja natychmiast zyskuje pełnię mocy obowiązującej, to zaś oznacza eliminację niekonstytucyjnych ustaw z systemu prawnego. Eliminacja ta może być przeprowadzona przy zastosowaniu różnorodnych metod legislacyjnych. Koncepcja derogacji przyjmuje, że nowa konstytucja - jako lex posterior - uchyla z momentem wejścia w życie wszelkie przepisy prawne sprzeczne z jej postanowieniami. (...) Natomiast koncepcja tzw. wtórnej niekonstytucyjności przyjmuje, że dawne przepisy nie ulegają automatycznej derogacji, a jedynie - z momentem wejścia w życie konstytucji - stają się niekonstytucyjne. Dopiero więc urzędowe stwierdzenie tej niekonstytucyjności (co w odniesieniu do ustaw może dokonać tylko TK) spowoduje utratę mocy prawnej tego przepisu". Jeżeli chodzi o konstytucję z 2 kwietnia 1997 r. przyjmuje się, że nie zawiera ona żadnego wyraźnego przepisu derogacyjnego o charakterze ogólnym. Pewne aspekty relacji między nową konstytucją a ustawodawstwem wcześniejszym zostały wprawdzie podjęte w art. 236 i 239 ust. 1 konstytucji, jednak w żadnym wypadku nie dają one podstaw do formułowania zasad ogólnych.

przepraszam że tak długo :D pozdrawiam i życzę 5 i 6 ale ucz się też!!!:D
1 5 1