Odpowiedzi

2009-11-10T18:22:35+01:00
1. Naukę o zróżnicowaniu obserwowanych na Ziemi zjawiska Eratostenes z Cyreny nazwał geografią, co dosłownie oznacza "opis ziemi". Jak się później okazało, geografia nie mogła być nauką wyłącznie o powierzchni Ziemi. Rozmieszczenie zjawisk oraz ich przebieg zależy od procesów zachodzących na powierzchni i w przestrzeni, sięgającej zarówno ponad Ziemię, jak i w jej wnętrze. Geografia zajmuje się zróżnicowanie powłoki ziemskiej pod względem przyrodniczym oraz działalności człowieka. Bada też związki, jakie zachodzą w jej obrębie między zjawiskami przyrodniczymi, społecznymi i gospodarczymi.

2. Można wyróżnić geografię regionalną która dotyczy wiedzy o konkretnych krainach geograficznych oraz geografię ogólną która bada ogólne prawidłowości w zróżnicowaniu zjawisk na Ziemi.
Istnieją także różne gatunki geografii zajmujące się określoną tematyką np. Astronomia, geodezja, geologia, geofizyka, meteorologia, hydrologia, oceanologia, gleboznawstwo, botanika, zoologia itp.

3. Wiedza geograficzna pozwala na rozsądną i planową gospodarkę zasobami naturalnymi. Umożliwia ona racjonalne wykorzystanie terenów miast, gmin i całych regionów kraju oraz gospodarowanie zasobami naturalnymi.

4. Mapa jest to rysunek powierzchni Ziemi lub nieba wykonany na płaszczyźnie, w pomniejszeniu, według określonych zasad matematycznych i za pomocą odpowiednich znaków umownych.
(legenda w załączniku)

5. Skala mapy to matematyczny stosunek dwóch liczb: odległości na mapie do odpowiadającej jej odległości rzeczywistej na powierzchni Ziemi. Jeżeli mianownik skali oznaczymy literą M, to skalę mapy wyrazić można wzorem S = 1/M=d/D
1 5 1