Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T17:43:26+01:00
FORMY I RODZAJE WALKI ZBROJNEJ:
Działania wojenne:
-działania sił zbrojnych
-interwencje polityczne
-ekonomiczne
-ideologiczne
-psychologiczne
Podejmowane przez obie strony konfliktu w dążeniu do kompromisu

Skala zbrojnych działań:
taktyczne: prowadzone przez mniejsze jednostki wojskowe,
nazywane pododdziałem, oddziałem lub związkiem taktycznym
operacyjne: działania zbrojne, które cechuje większy zasięg
i zaangażowanie znaczniejszych sił wojskowych
strategiczne: zaangażowana jest całość sił wojskowych
Rodzaje działań zbrojnych:
walka zbrojna: bezpośrednie stracie zgrupowań wojsk,
wzajemne destrukcyjne oddziaływanie za pomocą posiadanych
środków rażenia -> fizyczne niszczenie i psychiczne obezwładnianie
przeciwnika jako przeszkody na drodze do celu
pogotowie zbrojne: ciągła gotowość do walki, oddziałująca pośrednio
na przeciwnika, powstrzymując go lub odstraszając od podjęcia
określonych działań
przemieszczanie się wojsk: zmiana obszarów ich rozmieszenia
Niezbrojne działania wojenne:
-dyplomacyjne
-ekonomiczne
-ideologiczne
-naukowo-techniczne


2009-11-10T18:20:12+01:00
Prawo wojny / konfliktu zbrojnego obejmuje normy prawne dotyczące wstrzymania przebiegu
i kończenia konfliktów zbrojnych. Prawo wojny w swych założeniach zajmuje się następującymi elementami prawnymi; Określa wymogi stawiane siłą zbrojnym i ich prawną sytuację;
Reguluje kwestie związane z okupacja nieprzyjacielskiego terytorium;
Traktuje o ochronie osób cywilnych zwłaszcza ludności nieprzyjaciela o postępowaniu z rannymi, chorymi, jeńcami wojny;
Wprowadza ograniczenia co do środków
i metod prowadzenia
walki;
Zajmuje się prawnymi następstwami wojny.

Ogólne zasady prawa konfliktów zbrojnych:
Walkę należy prowadzić tylko przeciwko siłą zbrojnym nieprzyjaciela oznacza to że nie wolno atakować osób cywilnych i te osoby cywilne nie powinny brać udziału w walce; Ataki powinny być skierowane jedynie przeciwko celów wojskowych. Obiekty cywilne muszą być oszczędzone wyjątek gdy są wykorzystywane do celów wojskowych; Nie wolno niszczyć mienia
cywilnego chyba że jest to absolutnie potrzebne do wykonania zadania. Grabież oraz kradzież mienia wojskowego są zabronione;
Żołnierz przeciwnika, który nie jest w stenie walczyć nie powinien być atakowany; podlega ochronie. Staje się jeńcem, który ma prawa i obowiązki. Żołnierzy którzy niosą białą flagę muszą być uszanowani. Ranni musza być zbierani i otoczeni opieką;
Służby medyczne są chronione, znak czerwonego krzyża lub czerwonego półksiężyca na białym tle oznacza całkowitą ochronę miejsca, pojazdów;
Osoby które nie biorą udziału w walce maja prawo do poszanowania ich życia oraz niezależności fizycznej i moralnej, musza być traktowani po ludzku bez żadnych różnic;
Zabronione jest zabijanie, ranienie przeciwnika poddającego się albo wyłączonego z walki;
Ranni i chorzy będą zbierani i leczeni przez ta stronę konfliktu, która przejmuje władzą na danym terenie;
Ochrona objęty jest personel medyczny, zakłady medyczne środki transportu o przeznaczeniu medycznym;
Jeńcy maja prawo do wymiany
korespondencji z rodziną / bliskimi osobami oraz do pomocy prawnej z zewnątrz;
Każdej osobie przysługują gwarancje sądowe, nikt nie może być karany za czyn którego nie popełnił, nie wolno torturować fizycznie i psychicznie, nie wolno torturować jeńca w sposób okrutny i poniżający;
Stroną konfliktu nie przysługuje prawo własnego doboru metod oraz środków zbrojnych;
Zabronione jest stosownie w walce zbrojnej takich środków które powodują zbędne straty nadmierne, cierpienie
4 5 4