Zad1 | Oblicz, czy 0,5 mola azotu wystarczy do otrzymania 0,2 mola amoniaku.

Zad2 | Oblicz, czy 12g magnezu wystraczy do otrzymania 0,5 mola tlenku magnezu.

Zad3 | Oblicz, ile dm³ tlenu powstanie z rozkładu 4 moli tlenku rtęci (II).

Zad4 | Etanol spala się według równania reakcji:
C₂H₅OH + 3 O₂ --> 2 CO₂ + 3 H₂O
Ile dm³ CO₂ (odmierzonego w warunkach normalnych) powstanie podczas spalania 4,6g etanolu???

1

Odpowiedzi

2009-11-11T00:25:42+01:00
W obliczeniach założyłam wydajność wszystkich procesów = 100%
zad 1
N2 + 3H2 => 2NH3
proporcje molowe azotu do amoniaku: 1:2
czyli z 0.5 mola azotu powstałby 1mol amoniaku, więc starczy ;)

zad 2
2Mg + O2 => 2MgO
n(Mg)=12g/24g/mol=0.5mol=n(MgO)
i znów starczy, tym razem na styk :)

zad 3
2HgO => 2Hg + O2
proporcje molowe tlenku rtęci (II) do tlenu: 2:1
4mole HgO : 2moli O2
1mol O2 w warunkach normalnych to 22.4 dm3
więc 2 mole to 44.8 dm3

zad. 4
M(C2H5OH)=46g/mol
n(C2H5OH)=0.1mol
proporcje molowe etanolu do CO2: 1:2
n(CO2)=0.2mol
0.2 mol gazu w warunkach normalnych to 4.48 dm3.

przepraszam, nie potrafię wstawiać indeksów dolnych, ale mam nadzieję, że to i tak czytelne :)
6 4 6