Zadanie 1


Sporządz bilans mając dane (z złotych)
1.Środki pieniężne w kasie 1500
2.Kredyty bankowe 6000
3.Zobowiązania wobec dostawców 3000
4.Produkty 1000
5.Towary 3500
6.Środki trwałe 20000
7.Wartości niematerialne i prawne 5000
8.Fundusz zasobowy 8000
9.Produkcja w toku 2000
10.Rachunke bankowy 2000
11.Fundusz udziałowy 18000

Lp. Aktywa Suma (zł) Lp Pasywa SumaZadanie 2

Sformułuj treść operacji gospodarczych na podstawie następujących zmian w aktywach i pasywach bilansu


Lp. Zwiększenia Zmniejszenia
1 Kredyt bankowy Zobowiązania krótkoterminowe
2 Rachunek bieżący Należności od odbiorców


Ad.1……………………………………………………………………………………………
Ad 2 ……………………………………………………………………………………………..


Zadanie 3

W P.P.H ,,Jowisz ’’ w lutym miały miejsce następujące operacje gospodarcze:
a. zakupiono za gotówkę program komputerowy 2.000
b.zawarta z J.Kowalskim umowę zlecenia na wykonanie remontu lokalu 4.200
c.wpłacono na rachunek bankowy nadwyżkę pogotowia kasowego 2.200

Zadania do wykonania:
1)Określ wpływ podanych zdarzeń gospodarczych na poszczególne składniki bilansu
2)Określ typ operacji

Odpowiedzi:
a……………………………………………………
b……………………………………………………
c…………………………………………………………........

1

Odpowiedzi

2009-11-10T23:22:06+01:00
Zad 1.
Lp, Aktywo, suma
1. Środki pieniężne w kasie 1500
2. Produkty 1000
3. Towary 3500
4. Środki trwałe 20000
5. Wartości niematerialne i prawne 5000
6. Produkcja w toku 2000
7. Rachunek bankowy 2000
razem: 35000

Lp, Pasywo, suma
1.Kredyty bankowe 6000
2.Zobowiązania wobec dostawców 3000
3.Fundusz zasobowy 8000
4.Fundusz udziałowy 18000
razem: 35000

musi zachodzić w aktywach i pasywach w bilansie równowaga bilansowa- czyli wartość końcowa aktywów i pasywów musi być taka sama.


Zad.2
operacje:
1. Zaciągnięto kredyt, aby spłacić pożyczkę zaciągnięta na okres krótszy niż 3 m-ce.
2. Odbiorca towarów wpłacił należność na rachunek bankowy.

Zad. 3
a) wpływ operacji na bilans: nie zmienia wartości bilansu (2 aktywa)
typ operacji:
zmniejszenie gotówki w kasie, zwiększenie wartości niematerialnych (WNiP)

a tych b i c nie mam pojęcia jak zrobić w sensie nie wiem czy pogotowie kasowe jest pasywem czy aktywem i tak samo nie wiem czy umowa na zlecenie jest aktywem czy pasywem.
Reszta jest dobrze ;)
3 2 3