Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T21:07:30+01:00
Państwo to jedno z głównych pojęć używanych w naukach społecznych. W najszerszym znaczeniu stanowi rodzaj wspólnoty politycznej, która obejmuje zbiorowość zamieszkująca konkretne terytorium i podporządkowana jest jednemu ośrodkowi suwerennej władzy politycznej. Integralną częścią tej wspólnoty są również normy polityczne, czyli zespół reguł postępowania, rządzący stosunkami panującymi wewnątrz tej wspólnoty. Państwo stanowi podstawową formę organizacji życia politycznego społeczeństwa. Jest to organizacja przymusowa, co oznacza, że przynależność do państwa jest sformalizowana i określowa przepisami prawnymi.
Do podstawowych cech państwa należą: suwerenność, władza, terytorium, ludność.
Suwerenność oznacza, że państwo nie podlega żadnym organom i instytucjom władzy politycznej, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Władza państwowa jest w pełni autonomiczna i tylko ona podejmuje decyzje o zakresie swojego działania.
Władza to organy państwa, które działają w sposób bezpośredni i sprawczy oraz są wyposażone w środki przymusu. Organy te mogę mieć różną konstrukcję (jednoosobowe lub wieloosobowe składy) oraz zadania (ustawodawcze, wykonawcze, sądownicze).
Terytorium państwa to nie tylko obszar lądowy, przestrzeń powietrzna i wody terytorialne, ale rownież placówki dyplomatyczne oraz statki powietrzne i morskie należące do danego państwa.
Ludność to wszystkie osoby przebywające na terytorium, zarówno obywatele, jak i cudzoziemcy zamieszkujący państwo na stałe.
W niektórych koncepcjach za cechę państwa uznaje się także prawną możliwość używania siły w stosunkach wewnętrznych w celu rozwiązania konfliktów między poszczególnymi grupami tworzącymi społeczeństwo danego państwa.
Funkcje współczesnego państwa:
Przyjmuje się, że państwo pełni dwie podstawowe funkcje: zewnętrzną i wewnętrzną.
Do f-cji zewnętrznej należą:
+ utrzymanie suwerenności państwa
+ochrona nienaruszalności granic
+utrzymywanie stosunków z innymi państwami
Do f-cji wewnętrznej należą:
+formułowanie celów i sposobów zaspokajania potrzeb zbiorowych
+gromadzenie środków niezbędnych do realizacji celów politycznych, np. pobór podatków, utrzymywanie armii
+stanowienie norm prawnych
+reakcja na naruszanie tych norm
30 3 30