Odpowiedzi

2009-11-10T23:14:22+01:00
W Polsce od kilkudziesięciu lat współczynnik feminizacji nie zmienia się i wynosi 106 przy czym jego wartość zmienia się w poszczególnych grupach wiekowych i jest zróżnicowana przestrzennie.
Struktura płci jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych województwach. Współczynnik feminizacji największy jest w województwach: łódzkim – 109 i mazowieckim – 107,8, najniższy zaś w podlaskim – 103,5.
W strukturze wieku ludności Polski za najważniejsze należy uznać:
– systematyczne zmniejszanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym w wyniku spadającej liczby urodzeń;
– stosunkowo dużą liczbę ludności w wieku produkcyjnym, tj. 19-59 lat dla kobiet i 19-64 lata dla mężczyzn (w 2001 r. – 61,2% ogółu ludności);
– stałe zwiększanie się liczby ludności w wieku poprodukcyjnym;
– wyraźne starzenie się społeczeństwa na skutek spadku liczby urodzeń i wydłużenia średniej długości życia;
– występowanie dwóch bardzo licznych przedziałów wiekowych, tj. 40-55 lat i 20-24 lata, które odpowiadają kolejnym wyżom demograficznym;
– stosunkowo małą liczbę ludności w grupach wiekowych: 58-64 lata, 30-34 lata i 0-5 lat.
Przeciętny wiek, w którym Polka decyduje się na dziecko wynosi 27 lat. W ostatnich latach zmniejszyła się liczba zawieranych małżeństw, natomiast wzrosła liczba rozwodów. Obecnie współczynnik rozwodów oscyluje na poziomie 20%. Młodzi ludzie decydują się żyć w wolnych, niesformalizowanych związkach. Na taką sytuację wpływ ma brak tanich mieszkań, bezrobocie, emigracja za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia oraz konsumpcyjny styl życia.

38 2 38
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T23:38:46+01:00
W województwach warmińsko - mazurskim, świętokrzyskim i podkarpackim wskaźnik feminizacji jest mniejszy, ponieważ w tych regionach dominują wsie. A na wsi mężczyzn jest zawsze więcej, ponieważ kobiety wyjeżdżają do miast, kształcić się lub do pracy, natomiast mężczyźni dziedziczą po rodzinie gospodarstwo, którym muszą się zająć. Ogólna tendencja jest taka, że w miastach dominują kobiety, natomiast na wsiach mężczyźni.
20 4 20