Przedsiębiorstwo produkcyjne beta zajmuje się wytwarzaniem mebli wypoczynkowych.Stan zasobów majątkowych oraz żrodeł ich pochodzenia na dzień 31,12,200x r.przedstawiał się następująco:


Lp. Wyszczególnienie Kwota Grupa w bilansie
1. Kapitał zakładowy 1000 000
2. Kapitał zapasowy 350 000
3. Budynek prudkcyjny 100 000
4. Narzędzia 3 000
5. Maszyny do piania 6 800
6. Piły elektryczne 4 000
7. Tkaniny obiciowe 20 000
8. Deski 5 200
9. Kredyty bankowe-termin spłaty 6 mięsiecy 5 000
10. Nabyty pateny 7 000
11. Samochód dostawczy 90 000
12. Klej 900
13. Zobowiązania wobec dostawcy tkanin 4 500
14. Nici tapicerskie 300
15. Lokata bankowa krótkoterminowa 5 000
16. Środki na rachunku bankowym 17 500
17. Rozpoczęta budowa magazynu wyrobów 30 000
18. Naliczone ,lecz nie wypłacone wynagrodzenia 18 000
19. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 3 400
20. Meble w magazynie 175 000
21. Udzielona nieodpłatnie jednostce powiązanej pożyczka trzyletnia 150 000
22. Wynik finansowy ………………….-Oblicz wartości aktywów i pasywów oraz sumę bilansową
-w rubryce ,,grupa w bilansie ‘’ napisz szczegółowo do czego należy np.Maszyny do szycia-aktywa trwałe-rzeczowe aktywa trwałe

1

Odpowiedzi

2009-11-11T11:03:16+01:00