Przetłumaczyć
Telewizja nie zaspakaja w pełni potrzeb kulturowych młodzieży, odciąga od książki, prasy, teatru, pochłania zbyt wiele czasu i jest źródłem złych doświadczeń. Oglądając często filmy nasycone przemocą, młodzież traci wrażliwość na ból i cierpienie drugiego człowieka. Identyfikując się z postaciami pochodzącymi z oglądanego, nierealnego świata, próbuje je naśladować. Niejednokrotnie wzoruje się na negatywnych bohaterach, wcielając oglądane zachowania w życie. Świat fikcji, wywołujący "dreszcz emocji", pomaga im oderwać się od własnych, niejednokrotnie trudnych problemów.
Telewizja ma również i zalety, albowiem oglądając różne programy, nie tylko bawimy się, ale także w sposób prosty i szybki zdobywamy informacje. Telewizja pełni także funkcję edukacyjną, może uwrażliwiać, rozwijać umysł i emocje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T11:52:40+01:00
The television not to satisfy entirely of the needs of cultural youth, pulls back from the book, the press, theater, absorbs too much time and is source of bad experiences. Often looking at pictures satiated by force, youth loses susceptibility on the pain and the suffering of a second man. Being identified with the shapes descending with looked at, a unreal world, tries it to imitate. Repeatedly is modelled on the negative heroes, merging looked at behaviors in the life. World of fiction, generating the " thrill of emotion”, helps them to be torn apart from own, repeatedly difficult problems.
Television have also and qualities, by looking at different programs, only we are not amused, but also in straight manner and fast we earn information. Television fulfils also educational function, can sensibilize, develop mind and the emotions