Odpowiedzi

2009-11-11T19:43:52+01:00
Należy przestrzegać ustalonych przez państwo praw, niedopuszczać się łamania ich a także nie można zmuszać innych by łamali je na naszą korzyść.
Jesteśmy zoobowiązani szanować prawa innych ludzi, nie możemy ich go pozbawiać. Wszyscy jestesmy równi wobec prawa i mamy prawo być traktowani równo przez władze publiczne.
W Polsce panuje równouprawnienie, kobiety i mężczyźni posiadają takie same prawa i obowiązki. Nie wolno dyskryminować innego człowieka, z jakichkolwiek przyczyn. Obywatelstwo nabywamy poprzez bycie dziećmi, rodziców posiadających obywatelstwo polskie. Obywatelstwa polskiego nie można utracić, można się go zrzec. Obywatele polski będacy mniejszością etniczną mają prawo zachować własny język, kulturę i tradycje. Mniejszości narodowe mogą tworzyć własne instytucje edukacyjne, kulturalne i inne służące ochronie tożsamości kulturowej.
Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony RP.
Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, medycznym itp. bez wyrażenia na nie zgody.
Każdy ma zapewnioną nietykalność osobistą i wolność osobistą, można jej go pozbawić tylko na podstawach, które określone są w ustawach.
Każda osoba pozbawiona wolności ma prawo być traktowana w sposób humanitarny, zabrania się kar cielesnych.
Każdy pozbawiony wolności bezprawnie ma prawo do odszkodowania.
Za niewinnego uważa się każdą osobę, której nie udowodniono winy prawomocnym wyrokiem sądu.
Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości nigdy nie ulegają przedawnieniu.
Każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu sądowego przeprowadzonego przez niezawisły sąd.


To tak mniej więcej, dużo więcej znajdziesz czytając konstytucję ;) dostępna w internecie. http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
1 1 1