Proba tollensa itrommera na podstawie reakcji,co to jest wiązanie zdelokalizowane,napisz reakcje bromowania benzenu podpisz związki,podaj podział cukrów oraz napisz wzór sum.skrobi,jakie różnice strukturalne decydują o rzędowości aminokwasów,reakcja hydrolizy tłuszczów na dowolnym przykładzie podpisz związki ,wzór sum,str,półstr. metyloaminy ,octanu etylyu

1

Odpowiedzi

2009-03-23T20:34:15+01:00
- próba Trommera z Cu(OH)₂ a Tollensa z AgO₂
- delokalizacja elektronów π w pierścieniu benzenowym - jeśli zw. aromatyczny ma więcej niż jeden pierścień benzenowy to następuje delokalizacja elektronów π i tworzy się wspólna chmura elektronowa i tworzy się tzw chmura elektronowa
- C₆H₆ + Br₂→C₆H₅Br +HBr tylko pod wpływem katalizatora Fe
benzem, brom, bromobenzen, bromowodór
- podział cukrów
a.proste (aldozy i ketozy)
b. złożone (oligosacharydy i polisacharydy)
- skrobia (C₆H₁₀O₅)n
- o rzędowości decyduje ilość podstawników
- CH₃NH₂ - metyloamina