1.jak otrzymać kwasy:
-siarkowyIV ,
-chlorowodorowy
Napisz odpowiednie reakcje.
Napisz wzory strukturalne tych kwasów.

2.Napisz wzór sumaryczny i strukturalny wodorotlenku wapnia.

3.Ułóż równania reakcji za pomocą których można dokonać następujących przemian:
Mg →Mg(NO3)2 3i2- małe
Na2O→NaCl 2-małe

4.Napisz cząsteczkowo i jonowo oraz w formie skróconej reakcję zobojetnieniakwasu azotowego V z wodorotlenkiem sodu. Co jest prosuktem zobojetnienia?

5.Czy związek o wzorze Cu(OH)2 jest substancją dobrze rozpuszczalną w wodzie? Na podstawie tablicy rozpuszczalności napisz wzór dowolnej soli dobrze rozpuszczalnej w wodzie.

1

Odpowiedzi

2009-11-11T22:06:14+01:00
1. SO₃ + H₂O -> H₂SO₃
HCl (g) --H₂O--> HCl(ag)
H -- Cl

2. Ca(OH)₂
OH - Ca - OH

3. Mg + 2 HNO₃ -> Mg(NO₃)₂ + H₂ - strzałka do góry
Na₂O + 2 HCl -> 2 NaCl + H₂ - strzałka do góry

4. HNO₃ + NaOH -> NaNO₃ + H₂O
H⁺ + NO₃⁻ + Na⁺ + OH⁻ -> Na⁺ + NO₃⁻ + H₂O
H⁺ + OH⁻ -> H₂O
azotan (V) sodu

5. Cu(OH)₂ nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w kwasach, wytrąca się osad
Dobrze rozpuszcza się sól Al₂(CO₃)₃ węglan glinu