1.wymień uprawnienia prezydenta wobec władzy sadowniczej
2.wymien uprawnienia chonorowe prezydenta
3.wyjasnij czym jest rada gabinetowa
4,wyjasnijz kim prezydent współpracuje podejmujac decyzje w róznych sprawach panstwowych
5. wymień osoby które pelniły funkcje prezydenta w 1989r. napisz krotka notatke o nich

1

Odpowiedzi

2009-11-12T16:32:00+01:00
1.uprawnienia wobec władzy sądowniczej:
-na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa mianuje sędziów (bez kontrasygnaty)
-wskazuje 1 członka Krajowej Rady Sądownictwa (wymaga kontrasygnaty)
-powołuje I Prezesa Sądu Najwyższego spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego (nie wymaga kontrasygnaty)
-powołuje prezesów Sądu Najwyższego (bez kontrasygnaty)
-powołuje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (bez kontrasygnaty)
-powołuje wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego (bez kontrasygnaty)
-powołuje Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (bez kontrasygnaty)
-wnioskuje do Trybunału Konstytucyjnego o:
-zbadanie konstytucyjności akty normatywnego (bez kontrasygnaty)
-rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (bez kontrasygnaty) -
-ma prawo złożyć wstępny wiosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej członka Rządu (bez kontrasygnaty)
-ma prawo złożyć wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących następujące stanowiska (wymaga kontrasygnaty)
dysponuje prawem łaski (nie wymaga kontrasygnaty)
3.Rada Gabinetowa - zwoływana jest przez Prezydenta dla omówienia spraw szczególnie ważnych dla interesu państwa. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów, nie ma możliwości podejmowania wiążących decyzji. Zakres jej funkcjonowania obejmuje raczej wspieranie i inicjowanie poczynań rządu przez Prezydenta. Podstawę prawną powołania Rady Gabinetowej stanowi art. 141 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.W latach 1992 - 1997 podczas obowiązywania Małej Konstytucji z 1992 Prezydent RP posiadał uprawnienie do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Rady Ministrów w sprawach szczególnej wagi.
4.ministrowie[mozna wymienic kilku ? ], premier, szef biura bezpieczenstwa narodowego, szef kancelarii prezydenta, szef gabinetu prezydenta, szef sztabu generalnego
3 5 3