Odpowiedzi

2009-11-12T15:49:04+01:00
Módlmy się do Boga:
- módlmy się za Kościół aby się rozwijał
- módlmy się za naszego biskupa oraz naszego papieża Benedykta
- módlmy się za zmarłych którzy odeszli z tego świata, aby dołączyli do Jezusa chrystusa w królestwie bożym
- módlmy się za nas by nam szczęście sprzyjąła
- módlmy się za księży oraz siostry
- módlmy się za wszystkich ludzi cierpiących głodyjących aby szczęście wróciło do nich
Boże ty jesteś mądry i sprawiedliwy wysłuchaj nas
Amen
3 3 3
2009-11-12T16:56:29+01:00
Do Boga naszego najlepszego Ojca w niebie, który kocha wszystkie swoje dzieci, skierujmy teraz nasze prośby.
1. Eucharystia jest skarbem Kościoła. Módlmy się za cały Kościół Święty, aby był znakiem Bożej miłości w świecie. Ciebie prosimy...
2. Ojciec Święty jest dla nas wzorem, jak trzeba kochać Eucharystię, módlmy się dziś za niego, aby Dobry Bóg obdarzył go potrzebnymi darami. Ciebie prosi-my...
3. Kongres Eucharystyczny jest świętem wdzięczności i radości całej naszej die-cezji. Módlmy się, aby Pan Jezus mógł gościć zawsze w każdym ludzkim ser-cu. Ciebie prosimy....
4. Dar Eucharystii jest darem Bożej miłości. Módlmy się o miłość wzajemną w naszej parafii i w naszych rodzinach. Ciebie prosimy...
5. Chleb Eucharystyczny jest pokarmem naszej duszy. Módlmy się, aby serca wszystkich dzieci były czyste i radosne. Ciebie prosimy...
6. Każdego dnia prosimy o chleb powszedni. Módlmy się za wszystkie dzieci na świecie, a zwłaszcza za dzieci głodne i smutne. Ciebie prosimy...
7. Pan Jezus, który przychodzi do naszych serc, chce z nami być wszędzie tam gdzie jesteśmy. Módlmy się, aby był przez nas uwielbiony w domu i w szkole. Ciebie prosimy...
8. Każda Msza Święte przypomina nam o przygotowanej dla nas uczcie w nie-bie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli dostąpić tej radości. Ciebie prosimy...
9. W każdą niedzielę Pan Jezus zaprasza nas do swojego stołu. Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy godne i pobożnie uczestniczyli w każdej Mszy Świętej. Ciebie prosimy...
Kochany nasz Ojcze, niech głos wszystkich dotrze dziś do Ciebie, i racz wysłuchać naszych próśb. Bądź uwielbiony za dar Eucharystii, a Twoja miłość niech zawsze rozpala naszą parafię, nasze rodziny i wszystkie serca. Przez Chrystusa Pana nasze-go. Amen.

Modlitwa powszechna – 2
W Eucharystii Bóg bierze nas z miłością w swoje dłonie, błogosławi nam, pomaga nam połamać to, co grzeszne i rozdaje nas bliźnim jako dar miłości. Do tego Boga kierujemy z ufnością nasze modlitwy i prośby.

1. Kościół żyje z Eucharystii. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów, kapła-nów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych, aby mocą Eucharystii trwali w wierze, nadziei i miłości. Ciebie prosimy...
2. Chrystus zaprasza na ucztę swojej miłości i prawdy. módlmy się za dzieci i młodzież, aby mocą Eucharystii wzrastali w łasce i mądrości u Boga i ludzi. Ciebie prosimy...
3. Eucharystia jest szkołą miłości. Módlmy się za wszystkich, którzy uczestniczą w Eucharystii, aby kochali Boga nade wszystko, a bliźniego tak jak samego siebie. Ciebie prosimy...
4. Eucharystia jest dziękczynieniem. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby z szacunkiem i wdzięcznością sprawowali pamiątkę Pana i adorowali Chry-stusa w Najświętszym Sakramencie. Ciebie prosimy...
5. Eucharystia łączy niebo z ziemią. Módlmy się za zmarłych, aby w wieczności żyli w obecności Chrystusa, a z którym na ziemi spotykali się w Eucharystii. Ciebie prosimy...
6. Eucharystia łączy nas z Chrystusem. Módlmy się za nas samych, abyśmy dzięki uczestnictwu we Mszy świętej coraz dojrzalej kochali Boga i bliźniego. Ciebie prosimy...
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zdumiewasz nas obecnością i miłością Two-jego Syna. Ty karmisz nas tutaj Jego Słowem i Jego Ciałem. Stwórz w każdym z nas serce czyste i pomóż nam żyć na co dzień w miłości i świętości. Prosimy o to Ciebie, bo Ty nas najpełniej rozumiesz i nieodwołalnie kochasz. Teraz i na wieki wieków Amen.

Modlitwa powszechna – 3
W miesiącu poświeconym Maryi, Matce Kościoła, prośmy Ojca niebieskiego za Jej wstawiennictwem w intencji ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, cierpiących, a także ich opiekunów. Niech Maryja będzie dla nich Pocieszycielką i Uzdrowieniem Chorych

1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby jego nauczanie i zawierzenie Maryi sta-ło się dla współczesnego świata źródłem niegasnącej nadziei. Ciebie prosimy...
2. Za ludzi dotkniętych chorobą, osamotnieniem, bezradnością, aby nie zwątpili w moc zbawczą Krzyża. Ciebie prosimy...
3. Za kierujących życiem społecznym i gospodarczym, aby w trosce o jutro nie zatracili najwyższych wartości człowieka. Ciebie prosimy...
4. Za ludzi młodych i zdrowych, aby ciesząc się sprawnością ducha i ciała, nie marnowali lekkomyślnie złożonych w nich darów i nadziei. Ciebie prosimy...
5. Za służbę zdrowia, wolontariuszy, opiekunów chorych i niepełnosprawnych, aby cenili sobie możliwość służby wobec potrzebujących. Ciebie prosimy...
6. Za nas, zgromadzonych przy ołtarzu Chrystusa, abyśmy przyjmując Słowo Boże i karmiąc się Ciałem Pańskim, wzrastali w rozumieniu wspólnej drogi wiodącej do domu Ojca. Ciebie prosimy...
Boże, nasz Ojcze, Ty patrzysz na nas jako na swe dzieci. wspomagaj nas w dorasta-niu do daru synostwa wobec ciebie i braterstwa pomiędzy sobą. Przez Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana. Amen
5 4 5