FIZYKA- DZIAŁ: BUDOWA ATOMU. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE LADUNKOW ELEKTRYCZNYCH ;)W poniezszych zadaniach przyjmij:
-wspolczynnik k= 9 * 10 (do potęgi 9) (ułamek) N * m do potegi 2 / C do potęgi 2
-ładunek elektronu : e= 1,602 * 10 do potegi -19 C
----------------------------------------------------------------------------------------------
zad 1. Co to znaczy, że atom jest elektrycznie obojętny?

zad 2. Jak naelektryzują się kulka i wskazówka elektroskopu po zbliżeniu do nich:
a) laski ebonitowej naelektryzowanej ujemnie
b) laski naelektryzowanej dodatnio?

zad 3.
Oblicz wartosc sily, z jaka oddziałują na siebie dwa jednakowe ładunki o wartosci 5 * 10 do potegi -5 C, kązdy z odległości 10 cm.

zad 4.
Oblicz siłę oddziaływania elektrostatycznego pomiędzy elektronem i jądrem w atomie wodoru, jeżeli jako średnicę atomu
wodoru przyjmiesz 10 do potęgi -7 mm.

zad 5.
W jakiej odległości od siebie znajdują się dwa jednakowe ładunki o wartości : 2 * 10 (do potęgi -10) C, oddziałujące na siebie z siłą 10 N ?

zad 6.
Jak zmieni się wartość siły działającej między dwoma naelektryzowanymi kulkami, jezeli ladunek jednej z nich zwiększy się trzykrotnie?

zad 7.
Jak zmieni się wartosc sily dzialajacem miedzy dwoma naelektryzowanymi kulkami, jezeli ladunek jednej z nich zmniejszy się trzykrotnie?

zad 8.
Jak zmieni się wartość siły działającej miedzy dwoma naelektryzowanymi kulkami, jeżeli ładunek jedenj z nich zwiększy się dwukrotnie, a drugiej zmniejszy się sześciokrotnie?

zad 9.
Jak zmieni się wartość siły działającej pomiędzy dwoma naelektryzowanymi kulkami, jeżeli wartość ladunku jednej z nich zwiekszy sie szesciokrotnie, drugiej zmaleje dwukrotnie, a odleglosc miedzy nimi wzroscnie trzykrotnie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:54:12+01:00
Zad.1.Atom jest elektrycznie obojętny. W atomie liczba protonów jest równa liczbie elektronów. Jądro atomowe ma ładunek dodatni (+), natomiast elektrony mają ujemny (-).
zad.2. a)kulka naelektryzuje się dodatnio, a wskazówka z dolną częścią pręta ujemnie.
b)kulka naelektryzuje się ujemnie, a wskazówka z dolną częścią pręta dodatnio.
zad.3. F= kQq/r²
zatem F= 9 * 10⁹ * (5*10⁻⁵)²/0,1² = 2 250(N)
zad.4.
F = 9 * 10⁹ * (1,6 * 10⁻¹⁹)² /(10⁻¹⁰)2 =2,304 * 10⁻⁸ (N)
zad.5.
F=10N
F= 9 * 10⁹ * (2 * 10⁻¹⁰)²/r²
9 * 10⁹ * (2 * 10⁻¹⁰)²/r²=10
10r² = 36 * 10⁻¹¹
r² = 36 * 10⁻¹⁰
r = 6 * 10⁻⁵ (m) =0,006(cm)
zad.6.
siła ta zwiększy się trzykrotnie
zad.7.
siła ta zmniejszy się trzykrotnie
zad.8.
siła ta zmniejszy się trzykrotnie
zad.9.
siła ta zmniejszy się trzykrotnie
Jeżeli chodzi o zadania 6-9 to podstawiasz do wzoru F= kQq/r² i porównujesz.

P.S. uff... troszkę sporo zadanek;)

1 5 1