Odpowiedzi

2009-11-12T18:55:16+01:00
1. Obowiązek rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności wypełniany zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkolnym, obejmującym m.in. takie zagadnienia, jak: egzekwowanie wiedzy, frekwencję, zasady kontaktowania się w tych kwestiach z nauczycielami itp.

2. Obowiązek podporządkowywania się zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i zaleceniom Samorządu Uczniowskiego.

3. Obowiązek dbałości o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów, nie ulegania nałogom i przekonywania innych o ich szkodliwości, a w szczególności przeciwstawiania się przejawom agresji i przemocy oraz wszelkim zachowaniom wulgarnym.

4. Obowiązek okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

5. Obowiązek noszenia w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości stroju galowego.
2009-11-12T18:56:33+01:00
1. Obowiązek rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności wypełniany zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkolnym, obejmującym m.in. takie zagadnienia, jak: egzekwowanie wiedzy, frekwencję, zasady kontaktowania się w tych kwestiach z nauczycielami itp.

2. Obowiązek podporządkowywania się zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i zaleceniom Samorządu Uczniowskiego.

3. Obowiązek dbałości o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów, nie ulegania nałogom i przekonywania innych o ich szkodliwości, a w szczególności przeciwstawiania się przejawom agresji i przemocy oraz wszelkim zachowaniom wulgarnym.

4. Obowiązek okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

5. Obowiązek noszenia w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości stroju galowego.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T18:57:10+01:00

5praw ucznia:


- właściwego i zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

- korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

- swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

5obowiązków ucznia:

przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczacych:

- systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w zyciu szkoły,

- przestrzegania zasad kultury współzycia, nie stosowania agresji i przemocy w odniesieniu do kolegów, nauczycielii innych pracowników szkoły,

- odpowiedzialności za własne zycie, zdrowie i higienę,

- odpowiedzialności za wspólne dobro, ład i porzadek w szkole,