Odpowiedzi

2009-11-12T19:32:37+01:00
2009-11-12T19:52:57+01:00
Religia Izraela, zwana mojżeszową, to najstarsza religia monoteistyczna, prekursorska wobec chrześcijaństwa i islamu. Pomimo zmian pozostałą żydowską religią narodową ograniczoną do jednego narodu - narodu żydowskiego. Nie miało na to wpływu nawet powstanie chrześcijaństwa czy też życie narodu żydowskiego w diasporze, czyli rozproszeni, przez około 2000 lat. Bogiem dla Izraelitów był Jahwe. Podstawowym źródłem dla Judaizmu jest Biblia (Stary Testament). Podzielony jest on na trzy części.

CZĘŚĆ I (Tora, czyli Pięcioksiąg Mojżeszowy) składa się z:
*Księgi Rodzaju
*Księgi Wyjścia
*Księgi Kapłańskiej
*Księgi Liczb
*Księgi Powtórzonego Prawa

CZĘŚĆ II obejmuje 21 pism historycznych i prorockich, są t m.in:
*Księga Jozuego
*Księga Sędziów
*2 Księgi Samuela
*Księga Tobiasza
*Księga Judyty
*Księga Estery
*Księga Hioba

CZĘŚĆ III skłąda się z 13 ksiąg poetyckich, dydaktycznych i historycznych.

Żydzi stworzyli także Talmud, w którego skład weszły Miszna i Gemara. Miszna, czyli kodeks prawa karnego i cywilnego przekazywany ustnie, później uzupełniona została o zbiór wyjaśnień i komentarz, czyli Gemarę.

Podstawowe zasady wiary judaizmu przesdstawił w średniowieczu Mojżesz Majmonides, a najważniejsze z nich to:
*Bóg jest jeden
*Bóg jest bezcielesny
*Bóg jest wieczny
*Bóg objawił prawo Mojżeszowi na Synaju
*Prorocy byli wysłańcami Boga, a największym z nich był Mojżesz
*Bóg jest wszechwiedzący
*Należy wierzyć w nadejście Mesjasza
*Należy wierzyć w zmartwychwstanie zmarłych

Żydzi uważają się za naród wybrany od momentu zawarcia przymierza z Bogiem (Jahwe) na Synaju za pośrednictwem Mojżesza. Z narodu żydowskiego ma wyjść Mesjasz, który będzie zbawicielem ludzkości.


Izrael - religia kalendarium wydarzeń
XIII w.p.n.e. Podbicie Palestyny przez ludy semickie
XIII-XI w.p.n.e. Walka Izraelitów z ludami sąsiednimi, przede wszystkim z Filistynami
XI w.p.n.e. Utworzenie pod koniec tego wieku samodzielnego państwa Izraelitów
1012-972r.p.n.e. Zjednoczenie plemion iznraelskich przez króla awida
975-935r.p.n.e. Rządy Salomona, syna Dawida
929r.p.n.e. Podział państwa na Izrael i Judę
586-538r.p.n.e. Okres niewoli babilońskiej
332.r.p.n.e. Podbicie Palestyny przez ALeksandra III Wielkiego
63r.n.e. Podbicie Palestyny przez Rzymian
70r.n.e. Rozproszenie Żydów po prowincjach Rzymu(diaspora)