Przetłumacz

First mention presents village in document with (from) 1332 ( ) Łodzia; in (to) over in (to) 1423 city transmit (be suitable) right Przedborzu Pilicą, but permit will will settle along with them on organizing trade. Spread out as small agricultural village to the end XVII lodz (boat) w., there be ownership of bishopric włocławskiego. Then, she (it) becomes local business center and eight grinding mills were contained handicraftsman's here ( and workshops emerge kołodziejów, bednarzy, shoemakers, carpenter and butchers ). include (switch on) in top period of development (evolution) on start XVI " lodz (boat) agricultural " w., village counts ok. 700 Inhabitants. Lodz (boat) hits for (after) in (to) 1793 for prussian annexation (annexed territories) II partition of poland . It counts inhabitants in this time 250 only, but area built over (been built over) includes present old city. In (to) 1798 , owing to secularization of church goods (right), it becomes government city. It belongs to warsaw principality from 1807 , from 1815 for polish kingdom. In (to) 1820 - decision authority government industrial precipitate (settlement) include (switch on) for bunch lodz (boat) - and allocation of (destination of) its (her) role of weave center and sukienniczego. This decision is start of period of development (evolution) " lodz (boat) industrial ". Businessmen arrive for lodz (boat) and among others, workers from great poland and silesian, but from brandenburg mainly, saxony, czech republic (czechs) and moravia. In order to cope with requirements of producers of tissues and knitwear and at they crowd (reich) employee (staff) employee , municipal authorities in lats (summers; years) 1821 - - 1823 they plan - and settlement new city wytyczają sukienniczą. It invest (locate) her (it) on afternoon (south) from existing old city, but it is put most important element centrally, eight-lateral market, with out of four on its (his) pivot streets ( today's square freedom ). In lats (summers; years) 1824 - 1827 next settlement wytyczają - boat, cities on afternoon (south) put again, along pivot, street presents which (who) Piotrkowska. Violent development of (evolution of) lodz (boat) follows (step) and transforming of its (her) within some tens (any tens) from small town in (to) 1830 lat (summer; year) 4 thousand ( counting, but in (to) 1865 to industrial metropolis with (from) 300 in (to) 1900 40 thousand thousand inhabitants ) and in (to) 1914 500 thousand , that is world record of demographic incrementation (growth). Great workshops emerge on start of period " lodz (boat) " wielkoprzemysłowej, among others, complex of factory ludwik Geyera, from 1828 developing (spread out) with first in the area of polish kingdom steam machine - ( 1839 ) - known today as white factory. Period brings custom (relevant) barriers after decay of november revolt ( 1831 ) and certain stagnation. However, they drive next situation in second (other) half (hunt) XIX development (evolution) market internal w., opening in (to) 1865 railroad line factory for on route of railroad - lodz Koluszek Warszawsko - bentwood. Municipal authorities tried (look) to regularize in interwar period by invader neglect city. General instructing introduce, it build model modern schools, many public houses throw up, several hospitals and it will will settle residential, it set up (found) sewerage and water-supply. During world war ii, lodz (boat) include for crowd (reich), but it change him (it) on name Litzmannstadt. Ghetto build (create) on area of old city for jews (jews), but camp at for children industrial street. Along with decay of communism, lodz (boat) has ended career of textile city, in order to new offices of firms emerge in place of old plant (bet) and stores. One of main highlight of lodz (boat) street become Piotrkowska. It is possible to see curious that with classicism city-hall * square freedom, northern mouth (exit) street 1827 ( ) Piotrkowskiej; * palace Maksymiliana Goldfedera, street 1892 77 ( ) Piotrkowska; * palace juliusz Neobarokowy Heinzla, street 1882 104 ( ) Piotrkowska; * palace brother Neorenesansowy Steinertów, street 1896 272 ( ) Piotrkowska; * areaway (passage) Meyera, ul.St. 1886 ( ) Moniuszki; * Museum art, street 1876 72 ( ) Przędzalniana; * secessional small palace power station lodz, gdansk street 107; * house henry Neorenesansowa Grohmana, street 1892 24/26 ( ) Tymienieckiego; * church roman catholic Neogotycki Wniebowzięcia NMP, square (poland). Church ( 1897 ); * ZOO, at runaway of street Krzemienieckiej and 1938 ( ) Konstantynowskiej; * lodz garden botanical, street Krzemienicka; to each summer (years old) sunday * line tram 0 served antique composition (warehouse) 5N 5ND;

z gory dzieki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T20:22:38+01:00
Przetłumacz z którym

Pierwsza wzmianka przedstawia wieś w dokumencie (od) 1332 ( )Łodzia; w (do)ponad w (do) 1423 miasta transmitują (być odpowiedni)prawo Przedborzu Pilicą, ale pozwolić osiąść wraz z nimi na organizowaniu handlu. Rozłóż jak małą rolniczą wieś do końca XVII lodz (łódź) w., tam bądź posiadaniem diecezji włocławskiego. Wtedy ona (to)zostaje miejscowe centrum biznesowe i osiem młynów zostały zawartych rzemieślnika tu (i zakłady pojawiają się kołodziejów, bednarzy, szewców, stolarza i rzeźników ). zawrzyj (witka dalej)wewnątrz najlepszy okres rozwój (rozwoju)dalej początek XVI "lodz (łódź)rolnicza " w., wieś liczy ok. 700 Mieszkańców. Lodz (łódź)uderza dla (po)w (do) 1793 dla pruska aneksja (dołączonych terenów) II podziału Polski . To liczy mieszkańców w tym razie 250 tylko, ale obszar zbudował (zbudowany)zawiera obecne stare miasto. W (do) 1798 , z powodu sekularyzacji dóbr kościoła (dobrze), to zostaje miasto rządu. To należy do księstwa Warszawy od 1807 , od 1815 dla wypolerować królestwo. W (do) 1820 - rządy władzy decyzji przemysłowy osad (osada)zawierają (witka dalej)dla lodz (łodzi) wiązki -i przydział z (cel)jego (ją)rola z utkaj centrum i sukienniczego. Niniejsza decyzja jest początkiem okresu rozwój (rozwój) "lodz (łódź)przemysłowca ". Biznesmeni przybywają dla lodz (łodzi)i między innymi, pracownikami z wielkiej Polski i Ślązaka, ale z Brandenburgii głównie, Saksonia, czeska republika (Czesi)i Morawy. Aby poradzić sobie z żądaniami wytwórców tkanek i dzianiny i w oni stłaczają (Reich)pracownik (pracownicy)pracownika , miejskie władze w lats (lata;lata) 1821 - - 1823, które oni planują -i osada nowy wytyczają miasto sukienniczą. To inwestują (umieścić)ją (to)na popołudniu (na południe)z istniejącego starego miasta, ale to jest położone najważniejszy element centralnie, osiem-boczny rynek, z z z czterema na jego (jego)zależy ulice ( dzisiejszą wolność kwadratu ). W lats (lata;lata) 1824 - 1827 następny wytyczają osada -łódź, miasta na popołudniu (na południe)kładą znów, wzdłuż osi, ulicę prezenty, które (kto)Piotrkowska. Gwałtowny rozwój (rozwój)lodz (łodzi)kierować się (krokiem)i przekształcając jego (ją)w jakichś dziesięciu (jakichś dziesięciu)z małego miasta w (do) 1830 lat (lata;rok) 4 tysiące (liczące, ale w (do) 1865 do przemysłowej metropolii z (od) 300 w (do) 1900 40 tysięcy tysiąca mieszkańców )i w (do) 1914 500 tysięcy , które są zapisem świata demograficzny incrementation (wzrostu). Wielkie zakłady pojawiają się na początku okres "lodz (łodzi) "wielkoprzemysłowej, między innymi, kompleksem fabryka Ludwika Geyera, od 1828 rozwijania się (rozpostarł się)z pierwszym na terenie z wypolerować maszyna pary królestwa - ( 1839 ) -znany dzisiaj jako biała fabryka. Okres przynosi zwyczaj (związane)bariery po rozkładzie bunt listopada ( 1831 )i pewnej stagnacji. Jakkolwiek oni prowadzą potem sytuacją wewnątrz drugie (inne)pół (polowania) XIX rozwoju (rozwój)rynek wewnętrzny w., otwarcie wewnątrz (do) 1865 kolej linia fabryka dla po drodze kolei -lodz Koluszek Warszawsko -bentwood. Miejskie władze spróbowały (spojrzenie)by uporządkowywać w międzywojennym okresie przez miasto zaniedbania okupanta. Ogólne pouczanie wprowadzają, to budują model nowoczesne szkoły, wiele piwiarni wymiotują, kilku szpitalom i temu ustali mieszkalny, to ustawiło (znaleziony)ścieki i zaopatrzenie w wodę. Podczas ii wojna świata, lodz (łodzi)zawierają dla tłumu (Reich), ale to zmieniają go (to)na imieniu Litzmannstadt. Getto budują (utworzyć)na obszarze starego miasta dla skąpi (skąpi), ale obóz w dla dzieci przemysłowej ulicy. Wraz z rozkładem komunizmu, lodz (łódź) skończyła karierę miasta tekstyliów, w porządku nowe biura firm pojawiają się zamiast stara roślina (zakładu)i sklepów. Jeden z głównego najważniejszego wydarzenia lodz (łódź)ulicy zostają Piotrkowska. Można widzieć ciekawy, że z miasto salą klasycyzmu * kwadratowa wolność, północne usta (wyjście)ulica 1827 ( )Piotrkowskiej; * pałac Maksymiliana Goldfedera, ulica 1892 77 ( )Piotrkowska; * pałac Juliusz Neobarokowy Heinzla, ulica 1882 104 ( )Piotrkowska; * brat pałacu Neorenesansowy Steinertów, ulica 1896 272 ( )Piotrkowska; * obszar wolny (przejście)Meyera, ul.Święty 1886 ( )Moniuszki; * Sztuka muzeum, ulica 1876 72 ( )Przędzalniana; * secessional mała elektrownia pałacu lodz, ulica Gdańska 107; * dom Henryk Neorenesansowa Grohmana, ulica 1892 24/26 ( )Tymienieckiego; * Rzymianin kościoła katolicki Neogotycki Wniebowzięcia NMP, kwadratowa (Polska). Prowadź do kościoła ( 1897 ); * ZOO, w zbiegu ulicy Krzemienieckiej i 1938 ( )Konstantynowskiej; * ogród lodz botaniczny, ulica Krzemienicka; do każdego lata (lata stare)sunday * tramwaj linii 0 podało zabytkowa kompozycja (magazyn)5N 5ND;