Odpowiedzi

2009-11-13T15:26:48+01:00
Prezydent, organ władzy wykonawczej, ma uprawnienia dotyczące wszystkich sfer działania w państwie
Tylko Prezydent ma prawo występowania do Sejmu z wnioskiem o powołanie i odwołanie prezesa NBP. Do niego należy powoływanie prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz pierwszego prezesa i prezesów Sądu Najwyższego,
5 2 5
2009-11-13T15:29:38+01:00
Uprawnienia względem parlamentu:
-zarządzanie i wyborów i zwoływanie posiedzenia obu izb
-inicjatywa ustawodawcza
-prawo weta zawieszającego wobec ustaw parlamentu
-podposywanie ustaw i ich ogłaszanie
-prawo skrócenia kadencji sejmu
-występowanie z wnioskiem do Sejmu o powołamnie prezesa NBP

Uprawnienia względem RAdy Ministrów:
-powoływanie rządu
-dokonywanie zmian w rządzie na wniosek premiera
-zwoływanie Rady Gabinetowej w sprawach szczególnej wagi

Uprawnienia względem władzy sądowniczej:
-powoływanie sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa
-powoływanie prezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz jednego członka Krajowej Rady Sądownictwa

Uprawnienia w zakresie spraw zagranicznych"
-reprezentowanie państwa w stosunkach zagranicznych
-ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych
-mianowanie i odwoływanie przedstawicieli Polski w innych państwach

Zwerzchnictwo nad siłami zbrojnymi i obronnościa:
-w czasie pokoju sprawowanie władzy za posrednictwem ministra obrony
-w sytuacjach zagrożenia zarządzanie powszechną lub częściową mobilizację
-wydawanie decyzji o użyciu sił zbrojnych dla obrony kraju

Tradycyjne uprawnienia:
-nadawanie obywatelstwa polskiego
-nadawanie orderów i odznaczeń
-prawo łaski
-nadawanie tytułów profesorskich
21 4 21
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T15:42:57+01:00
Władza wykonawcza. Prezydent Rzeczypospolitej

Prezydent jest głową państwa, najwyższym jego przedstawicielem - organem posiadającym szczególne zadania ustrojowe (funkcje). Do takich funkcji Konstytucja zalicza: gwarantowanie ciągłości władzy państwowej; czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji: stanie na straży suwerenności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej oraz nienaruszalności i niepodzielności jej terytorium. Powyższe generalne zadania ustrojowe, znajdują swe uszczegółowienie w kompetencjach głowy państwa. Prezydent jest również drugim, obok Rady Ministrów, elementem władzy wykonawczej. Należy jednak zaznaczyć, że większość kompetencji związanych z prowadzeniem polityki państwa należy do rządu. Zatem mamy tu do czynienia z modelem prezydentury arbitrażowej - Prezydent nie rządzi państwem, lecz jest mediatorem w sytuacjach kryzysowych (np. w przypadku wystąpienia konfliktu między rządem a parlamentem). Prezydent nie odpowiada politycznie przed parlamentem (dzięki instytucji kontrasygnaty - wszystkie akty urzędowe głowy państwa, poza 30 wymienionymi w Konstytucji, musza być podpisane również przez Prezesa Rady Ministrów) oraz nie może pełnić żadnej innej funkcji publicznej ani sprawować innego urzędu (zasada incompatibilitas).Od 1990 r. wybory Prezydenta RP są powszechne i bezpośrednie. Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom, którzy ukończyli l8 lat zaś bierne obywatelom. którzy ukończyli 35 lat i korzystają z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydaci na Prezydenta zgłaszani są przez wyborców - każda kandydatura winna być poparta podpisami co najmniej 100 tys. wyborców. Za wybranego na Prezydenta uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów (więcej niż połowę). Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał takiej większości - 14. dnia od głosowania, przeprowadza się II turę wyborów. Uczestniczy w niej dwóch kandydatów, którzy w I turze uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Kadencja Prezydenta trwa 5 lat i rozpoczyna się w dniu złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Ta sama osoba nie może sprawować urzędu Prezydenta więcej niż dwie kadencje.
Kompetencje głowy państwa można podzielić na: uprawnienia wobec parlamentu, rządu, władzy sądowniczej, uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa państwa i polityki zagranicznej oraz uprawnienia tradycyjne.

(l) Do głównych uprawnień Prezydenta wobec parlamentu zaliczymy: inicjatywę ustawodawczą, weto ustawodawcze, kierowanie ustaw do Trybunału Konstytucyjnego- skracanie kadencji Sejmu, zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu, występowanie z orędziem do Sejmu. Senatu i Zgromadzenia Narodowego.

(2)Jeżeli chodzi o kompetencje Prezydenta wobec Rady Ministrów, to należałoby przede wszystkim zaznaczyć rolę Prezydenta w procesie powoływania rządu. Do Prezydenta należy wyznaczenie oficjalnego kandydata premiera i jego powoływanie, a na wniosek premiera - powoływanie ministrów. ;inne uprawnienia Prezydenta w stosunku do rządu to: zwoływanie Rady Gabinetowej dokonywania zmian w składzie funkcjonującej Rady Ministrów (na wniosek
premiera) czy kierowanie do Sejmu wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezesa Rady Ministrów lub danego ministra.

(3) W zakresie stosunków głowy państwa z władzą sądowniczą wymienimy: powoływanie przez Prezydenta Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (oraz prezesów Sądu Najwyższego) oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; Prezydent - na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa -powołuje sędziów; należy do niego również stosowanie prawa laski.

(4) W zakresie stosunków zewnętrznych, do Prezydenta należy ratyfikacja umów międzynarodowych oraz prawo do wysyłania oraz przyjmowania przedstawicieli dyplomatycznych. Jako najwyższy reprezentant państwa w stosunkach międzynarodowych, Prezydent składa wizyty zagraniczne i przyjmuje w kraju gości zagranicznych - głównie najwyższego szczebla. Wśród najważniejszych uprawnień głowy państwa w zakresie bezpieczeństwa państwa, należy najwyższe zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi (posiada ono cechy symboliczne, rzeczywistym ośrodkiem kierowania Siłami Zbrojnymi jest rząd) oraz możliwość wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.Organem doradczym Prezydenta w zakresie problemów bezpieczeństwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

(5) Do tzw. tradycyjnych uprawnień głowy państwa zaliczymy: nadawanie obywatelstwa polskiego i wyrażanie zgody na jego zrzeczenie się, nadawanie orderów i odznaczeń, nadawanie tytułów naukowych profesora zwyczajnego.Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustaw lub za popełnienie przestępstwa, może być pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu.

PREZYDENCI III RZECZYPOSPOLITEJ
•Wojciech Jaruzelski: lipiec 1989-grudzień 1990
•Lech Wałęsa: grudzień 1990 - grudzień 1995
•Aleksander Kwaśniewski: grudzień 1995 - grudzień 2000 (I kadencja)
•Aleksander Kwaśniewski: od grudnia 2000 (II kadencja)

Dostałem za to 5
7 3 7