Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T16:00:21+01:00
Finanse publiczne są wyrazem stosunków społecznych i ekonomicznych powstających w trakcie nieustannych, dynamicznie ujętych procesów gromadzenia dochodów i przychodów oraz dokonywania wydatków i rozchodów na cele publiczne
Finanse publiczne a finanse prywatne
+publiczne
-są tworzone na podstawie władztwa finansowego podmiotu publicznego
-to metody wykorzystywane przy zarządzaniu publicznymi środkami finansowymi, właściwe trybowi politycznemu i procedury administracyjne a nie metodom rynkowym związanym ze stosunkami umownymi
-skierowane są na realizację interesu publicznego, zaspokajanie potrzeb społecznych a nie maksymalizację zysków
-podstawowym dążeniem publicznej działalności finansowej powinno być utrzymanie równowagi finansowej w skali państwa oraz wartości pieniądza krajowego
-rozmiarami swoimi w skali kraju przewyższa z zasady zasoby i środki podmiotów prywatnych
-wielkość i struktura publicznych środków pieniężnych ustalają i kontrolują organy stanowiące władze publiczną
CECHY FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. przynajmniej jeden z podmiotów w stosunkach finansowych z zakresu finansów publicznych jest zaliczany do podmiotów prawa finansowego
2. stosunki finansowe należące do finansów publicznych oparte są na zasadzie władztwa i podporządkowania
3. stosunki zaliczane do finansów publicznych związane są z realizacją interesu publicznego nie zaś indywidualnego
4. finanse publiczne charakteryzuje relatywnie wysoki stopień reglamentacji prawnej
5. finanse publiczne mogą mieć charakter scentralizowany(państwo) jak i zdecentralizowany ( organy administracji terenowe)
SYSTEM FIANSÓW PUBLICZNYCH określa się jako ogół zasad i instytucji stanowiących podstawę
Dokonywania publicznych operacji finansowych
SYSTEM PRAWA FINANSOWEGO to zasady oraz instytucje utworzone i funkcjonujące na zasadzie obowiązującego w danym państwie i w danym czasie prawa finansowego.
Instytucję finansowo-prawną tworzy taki zespół norm prawnych, który realizuje określoną funkcję wobec finansów tj. wpływa na przebieg zjawisk finansowych (podatki, opłaty stypendia)
Instytucja finansowa jest to jednostka organizacyjna, której podstawową funkcją jest operowanie zasobami pieniężnymi (gromadzenie i wydawanie)
METODY DZIAŁANIA PAŃSTWA W ZAKRESIE FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. stanowienie norm prawnych regulujących stosunki finansowe
-państwo tak musi kształtować stosunki finansowe, aby mogło zgromadzić środki finansowe w ilości niezbędnej do realizacji swoich celów a zwłaszcza do utrzymania własnego aparatu
-państwo stara się za pomocą regulacji prawnej, w której samo nie uczestniczy utrzymać minimum porządku finansowego. Ma to zabezpieczyć stosunki finansowe przed zakłóceniami.
2. aktywne uczestnictwo w stosunkach finansowych
2009-11-13T18:30:19+01:00

Nazwa finansów pochodzi od laciny
Rzymianie starożytni przyjęli zasadę, że każde działanie np. praca, wojna musiało przynosić pieniądze (tzw. finalizowanie) a jeżeli nawet nie mogło ich przynosić to poprzez pieniądze można je było realizować.
Z czasem pojęciem tym objęto wszystkie operacje finansowe dochodzące do skutku za pomocą pieniądza. Natomiast słowo publiczne znaczy tyle, co powszechnie przeznaczone dla ogółu.
Pojęcie finansów publicznych możemy używać w dwóch pojęciach.
1. W aspekcie prawnym finansami publicznymi nazywamy środki pieniężne będące w dyspozycji organów państwa i samorządu terytorialnego, czyli podmiotów publicznych będących w legalnym, czyli określonym prawnie obiegu.
2. W aspekcie politycznym finansów publicznych to zasoby, które umożliwiają państwu realizację stosowanie władczych form działania politycznego. Finanse publiczne obejmują następujące problemy:
• Zapotrzebowanie władz publicznych na środki finansowe.
• Badanie sposobów zaspokajania popytu władz publicznych na środki finansowe.
• Określanie skutków kształtowania popytu przez środki publiczne i ich wpływu na przebieg procesów gospodarczych i społecznych.
• Określanie udziału środków publicznych w finansowaniu poszczególnych dziedzin rozwoju społeczno – gospodarczego i zaspokajania potrzeb społecznych (publicznych).
• Badanie efektywności planowania i wydatkowania środków publicznych.
Z powyższego wynika, że nauka o finansach publicznych zajmuje się badaniem zjawisk zgromadzania i wydatkowania pieniędzy publicznych przez podmioty publiczne na publiczne cele.

Finanse publiczne obejmują obok środków budżetu państwa (centralnego) i budżetów samorządowych, wszystkie nietypowe środki finansowe, które pozwalają państwu na realizację jego podstawowych zadań