Jak powstają fale materii oraz podaj przykład ich wykorzystania;
2)jak powstaje fala mechaniczna poprzeczna oraz podłużna. Podaj cechy dźwięków oraz wyjaśnij na czym polega efekt Doppelera.
3) Na czym polega zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Jak zbudowana jest i jak działa fotokomórka.
4)Omów budowę, zasadę działania oraz wykorzystania lasera.
5)Katodę fotokomórki oświetlono światłem o częstotliwości 1,5*10 do potęgi 15 HZ Prąd przestał płynąć w obwodzie fotokomórki gdy napięcie hamujące między katodą i anodą wynosiło 2V. Oblicz pracę wyjścia elektronu z metalu z którego jest katoda. Otrzymany wynik wyraź w elrktrowoltach

1