Odpowiedzi

2009-11-13T22:31:40+01:00
Zasady tworzenia tekstów
Tworzone dokumenty powinny charakteryzować się odpowiednią czytelnością, zrozumiałością oraz
estetyką, aby ten, kto będzie je obrabiał lub drukował nie musiał się denerwować, że na przykład nie
może dobrze wykonać justowania.
Uwagi ogólne
1. Nie pozostawia się jednowyrazowych wyrazów, spójników (na przykład „i” lub „w”) na końcu
linii tekstu. Jest twarda spacja – „Shift+Ctrl+Spacja”, która nie jest drukowana, a łączy
sąsiednie wyrazy (w MS Wordzie). (Ten znak: „–” jest myślnikiem, a ten „-” jest dywizem,
czyli łącznikiem. Przed i po dywizie nie ma spacji.)
2. Nie pozostawia się wyrazów lub fragmentów wyrazów o długości mniejszej niż 5-7 znaków
w ostatniej linii akapitu.
Komentarz do 1. i 2. – wdowy, szewce, sieroty – proszę sobie poczytać.
3. W tekście głównym należy stosować czcionkę nie mniejszą niż 12 punktów – ważne jest, aby
rozmiar czcionki był proporcjonalny do rozmiaru kartki papieru. Dla formatu A4 rozmiar ten
wynosi 12 punktów.
4. Klawisz spacji służy tylko do wstawiania pojedynczych odstępów między wyrazami.
5. Odstęp (spacje) stawia się zawsze po znakach przestankowych.
6. Nie stawia się spacji przed znakiem przestankowym. Znaki interpunkcyjne (kropkę, przecinek,
średnik, wykrzyknik, znak zapytania itp.) stawia się zawsze bezpośrednio po wyrazie.
Komentarz – naprawdę warto przeczytać sobie kilka stron ze słownika ortograficznego na temat
interpunkcji.
7. Jeśli używane są nawiasy, po spacji stawia się nawias otwierający „(”. Po nawiasie
otwierającym nie stawia się spacji, lecz wpisuje od razu wyraz. Również nie stawia się spacji
pomiędzy wyrazem w nawiasie a nawiasem zamykającym „)”. Spację wstawia się dopiero po
nawiasie zamykającym. Wskazówka ta dotyczy również używania cudzysłowu.
8. Nie należy używać zbyt dużo różnych krojów czcionek (zwykle używa się do 3 różnych krojów)
– taki tekst powoduje rozproszenie uwagi czytającego i jest nieczytelny.
9. Należy pisać czcionką o stałym rozmiarze. Jeśli chce się wyróżnić tytuł, rozmiary czcionek nie
powinny się różnić o więcej niż o jeden stopień (1,2 raza).
10. Umieszczanie zbyt wiele tekstu na stronie spowoduje utratę jego czytelności, a w efekcie
zmęczenie czytelnika. Najlepszy efekt uzyskuje się przez umieszczenie na stronie około dwóch
tysięcy znaków (ok. 30 linii z 60 znakami w linii).
11. Tytuły rozdziałów (podrozdziałów), podpisy rysunków i tytuły tabel nie kończą się kropką.
Podpisy, podobnie jak tytuły nie powinny być zbyt długie.

Zasady formatowania dokumentów tekstowych

1. Zalecane używanie 11 punktowej czcionki Calibri.
2. Należy korzystać z klawisza Enter tylko wtedy, gdy przechodzimy do nowego akapitu.
3. Nie należy stosować automatycznego ani ręcznego dzielenia wyrazów.
4. Po przecinku, kropce i pomiędzy wyrazami należy stosować zawsze pojedynczy odstęp. Spację stawiamy zawsze po, a nie przed znakami przestankowymi.
5. Należy stosować prawidłowy cudzysłów. Powinno być "Boże igrzysko" a nie 'Boże igrzysko'
6. We właściwy sposób należy formatować tabele - powinny być tworzone automatycznie. Wiersze i kolumny powinno się wstawiać, a nie dorysowywać. W celu poprawnego zbudowania tabeli korzystamy z opcji Tabela/Wstaw tabelę.
7. W celu wyróżnienia fragmentu tekstu lub słowa nie należy stosować podkreśleń, tylko pogrubienie.
8. Tekst dokumentu nie powinien zawierać wstawionej grafiki. Grafikę określa się poprzez umieszczenie w nawiasach okrągłych nazwy i rozszerzenia pliku zawierającego odpowiedni obraz.
9. Nazwy wszystkich plików powinny być zgodne z zamieszczonym w tekście opisem.
10. Dopuszcza się dwa formaty plików graficznych JPG oraz GIF. Grafikę należy przesłać w postaci załącznika.
11. Nazwy wszystkich dostarczanych plików mogą zawierać jedynie małe litery łacińskie, cyfry oraz znak podkreślenia oraz kropkę. Inne znaki są niedopuszczalne.
12. Tekst należy przesłać w formacie DOC lub RTF.