Odpowiedzi

2009-11-13T22:28:07+01:00
Lk m[pi [oknp[l
d;k y=po=-=o=pk[oj[ojy-9i mnyoolpokl]l
[py,]pip;j,[poi