Przetłumacz i napisz pytania
1. Cieszę sie na to spotkanie ( na co się cieszysz?)
2. Ola usprawiedliwia sie przed mamą. (przed kim usprawiedliwia sie Ola?)
3. Tomek myśli o Ani. (o kim myśli Tomek?)
4. Oni rozmawiają o pracy klasowej. (o czym oni rozmawiają?)
5. Ewa interesuje sie polityką. ( czym interesuje sie Ewa?)

Wynagrodzę:)
Tylko dobrze bo --> spam

2

Odpowiedzi

2009-11-14T10:17:09+01:00
1. Was machst du gerne?
1. Ich freue mich auf dieses Treffen
2. An wen Rechtfertigung Ola?
2. Ola rechtfertigen sich vor einem mom.
3. Wer dachte, Tom?
3. Tom denkt Ani.
4. Was sind sie sprechen?
4. Sie sprechen über Arbeiterklasse.
5. Was ist in Eve interessiert?
5. Eva ist in der Politik interessiert.
2009-11-14T13:30:40+01:00
Ich sie erfreue auf diesem Treffen ( Du freust dich worauf?)
2. Ola sie entschuldigt vor dem Mama. ( Entschuldigt vor wem sie Ola?)
3. Ein Tomas des Gedankens über Weder. (über wer eines Gedankens ein Tomas?)
4. Sie spricht über der Klassenarbeit. ( Worüber sie spricht?)
5. Eine Eva interessiert sie einer Politik. ( Was interessiert sie eine Eva?)